تاريخچه باشگاه پرسپوليس تهران
پرسپوليسباشگاهي است كه در سال ۱۳۴۲ بدست علي عبده بنا شد و درآن رشتههاي بولينگ،واليبال و بسكتبال فعال بود. عبده از آمريكا به ايران آمده بود و درجامعهورزشي آمريكا در رشته بوكس صاحب عنوان قهرماني شده بود عبده مدتها انديشهايجاد تيم فوتبال پرسپوليس را با خود داشت و تيم فوتبالي را نيز ايجادكرده بود كه تيمي ضعيف در رده دوم باشگاههاي كشور محسوب ميشد و از اعضايمحبوب و ماندگار از آن محمود خوردبين را ميتوان نام برد.

بعداز انحلال شاهين با فعاليت امير مسعود برومند و رايزنيهاي مرحوم دهداري،چند تن از بازيكنان قبلي شاهين در تركيب تيم دسته دومي پرسپوليس قرارگرفته و ترتيب يك مسابقه با تيم جم آبادان (كه در آن زمان تيم صاحب ناميبود) را دادند و پس از آن تمامي اعضاي شاهين به پرسپوليس پيوستند ومحبوبيت انرا به پرسپوليس هديه نمودند.

پرسپوليسبهار خود را درآغازين روزهاي سال ۱۳۴۷ با مربيگري دهداري (كاپيتان پيشينشاهين) و سرپرستي دكتر برومند آغاز كرد. مطابق مقررات اين تيم ميبايستكار خود را در فوتبال از دسته سوم و يا حداكثر از دسته دوم باشگاهها شروعكند اما انحلال چند تيم در اين زمان باعث گرديد تا به جاي مسابقات ليگيكسري مسابقات رده بندي در سطح باشگاههاي پايتخت برگزار شود در آن زمانمسابقات ۴۴ تيم به رقابت پرداختد كه ۴ تيم پرسپوليس، تاج، عقاب و پاسسرگروه گرديدند.

ازآن پس پرسپوليس رسماً وارد مسابقات باشگاهي ايران گرديد اين تيم در سال۱۳۴۷ قدرت نمايي كرد و تمام رقيبان را پشت سرگذاشت و به عنوان قهرمانباشگاههاي تهران جهت شركت در مسابقات آسيايي تايلند عازم بانكوك گرديد.

درسال ۱۳۴۸ كارخانه ايران ناسيونال با مديريت خيامي (از طرفداران تيم شاهين)تازه تاسيس گرديده بود و تيم فوتبال ضعيفي هم داشت ، (علي پروين هم ازجمله بازيكنان اين تيم بود) در اين زمان(۱۳۴۸) فكر تبليغ محصول اين شركت(پيكان) با استفاده از محبوبيت تيم شاهين، خيامي را بر آن داشت تامذاكراتي با چند تن از شاهينيهاي سابق انجام داده و آنان را به تيم پيكاندعوت نمايد با رفتن آنها افراد باقي مانده نيز راهي جز پيوستن به ايشاننديدند لذا تمامي بازيكنان شاهين (به جز عزيز اصلي ، دروازه بان شاهين) بهپيكان مهاجرت كردند و در اين سال عنوان قهرماني باشگاههاي ايران را از آنپيكان نمودند و در همين سال پيكان به جاي تيم ملي در تورنمنت جام دوستينيز شركت كرده و در بين ۵ تيم مقام نخست را از آن خود كرد.

در اين زمان پيكان در برابر پرسپوليس با تك گل علي پروين و نيجه يك بر صفر پرسپوليس را شكست داد.
درسال ۱۳۵۰ نخستين ليگ حرفهاي فوتبال ايران با نام تخت جمشيد شكل گرفت وپرسپوليس هم تلاش نمود خود را با استانداردهاي حرفهاي تطبيق دهد امابدليل فقدان زيرساختهاي فوتبال حرفهاي در كشور اين ايده بصورت كامل بهفرجام نرسيد و باشگاه پرسپوليس علاوه بر اين نقص بزرگ بتدريج از مكتبفوتبال شاهين هم فاصله گرفت و رابطه خود را با سازندگي و تغذيه ازبازيكنان جوان در آموزش و پرورش كم رنگ كرد و در مسير استفاده كاذب ازدسترنج ديگران و آوردن ستارهها از تيمهاي ديگر قرارگرفت و هر روز محتاجتر از روز قبل شد و عليرغم برخورداري از طرفداران بيشمار از يك باشگاه بهيك تيم تقريباً محلي نزول كرد ازجنبه فرهنگي هم با آرمانهاي اوليه خود كهاز شاهين به آن منتقل شده بود دور شد بگونهاي كه اين دو قضيه بزرگ همچنانگريبانگير اين نام بزرگ است.
پرسپوليسدر غياب شاهينيها با تصاحب ۱۲ امتياز در رده يازدهم قرار گرفت حضور درپيكان بيشتراز يك سال به طول نيانجاميد و مجدداً بازيكنان در سال ۱۳۴۹ بهخانه خود برگشتند و قهرماني اولين دور ليگ تخت جمشيد در سال ۱۳۵۰ را از آنخود كردند پرسپوليس در ۵ دوره برگزاري ليگ تخت جمشيد، با كسب دو قهرماني(ليگ اول و دوم) و سه نائب قهرماني ، به عنوان پرافتخارترين باشگاه كشورشناخته شد.

باوقوع انقلاب اسلامي، اين تيم دچار بحران نفرات گرديد و بازيكنانش بكلي عوضشدند و تعداد بسيار اندكي از بازيكنان قديمي باقي ماندند. ليكن برگزاريمسابقات جام شهيد اسپندي درسال ۱۳۵۸ و ديگر مسابقات، باعث گرديد تابازيكنان مستعد و جوان كشور نگذارند اين باشگاه بلند آوازه از رونق بيفتد.

باشگاهپرسپوليس در سال۱۳۶۵ تحت پوشش بنياد مستضعفان و جانبازان قرارگرفت كه نامآن به آزادي تغيير يافت ليكن پس از مدت زمان اندكي بنياد از اداره اينباشگاه خودداري كردو دراين زمان با توجه به موقعيت اين باشگاه ، سازمانتربيت بدني، خود اداره آن را عهده دار گرديد و نامش را نيز به پيروزيتغيير دادند كه تا كنون نيز با همين نام درميادين ورزشي حضور مييابد.

باشگاهاز سال ۱۳۷۰ با آغاز مجدد ليگ فوتبال ايران تحت عنوان ليگ آزادگان دورجديدي از فعاليتهاي خود را آغاز نمودند و پيوسته عليرغم تغييرات گسترده ومتعدد درمديريت باشگاه توانست موقعيت خود را به عنوان يكي از سه باشگاهبرتر كشور و كسب مقامهاي نخست، دوم و يا سوم حفظ كند.
اينباشگاه در سال ۱۳۸۰ با آغاز ليگ حرفهاي فوتبال ايران به عنوان اولينقهرمان ليگ برتر شناخته شد. نكته جالب درمورد باشگاه پرسپوليس اين است كهاكثر بازيكنان بزگ ايران از سال ۱۹۹۴تاسال۲۰۰۱ يابازيكن اين تيمبودندوياتوسط اين تيم يه فوتبال آسيا معرفي شدند اين بازيكنان بزرگعبارتند :

1-علي دايي : پس از مصدوميت شديد او در بازي مقايل بحرين با تلاش خود و ياريباشگاه پرسپوليس از مصدوميت خلاص شد وبا بازيهاي درخشان خود درليگ۱۳۷۵باعث قهرماني پرسپوليس شد و از طريق پرسپوليس به فوتيال خارج روانه شد

2-احمدرضا عابدزاده : كمتركسي فكر مي كرد پس از مصدومبتي كه دربازي باتايوان براي او پيش آمد باز بتواند بازيكند ولي پرسپوليس با به عضودرآوردن اين بازيكن ازدست رفته وصرف مخارج زياد براي معالجه او وتلاشوزحمات خود عابدزاده وي را به مستطيل سبزبازگرداند تا عابدزاده سهم بزرگيدر حماسه ملبورن براي ايران داشته باشد

3- خدادادعزيزي : درسال ۱۳۷۵ به عنوان يار كمكي به همراه پرسپوليس درمسابقات جام باشگاههاي آسيا شركت كرد وبازيهاي درخشاني براي پرسپوليسانجام داد و باعث صعود پرسپوليس به مرحله نيمه نهائي شد اوكه درمرحله اولجام ملتهاي ۱۹۹۶در تركيب تيم ملي نبودبا اين بازيهاي درخشانش باعث شد كهسرمربي تيم ملي اينباراو را به تيم ملي دعوت كند و در مرحله دوم با تيمملي به دبي برود

۴-مهدي مهدويكيا : او درسن۱۶ سالگي به عضويت پرسپوليس در آمد.وجوان ترينبازيكن تاريخ فوتبال پرسپوليس شد.وباحضورخوددر تيم ملي جوانترين بازيكنتاريخ فوتبال ملي ايران شد 5- علي كريمي : علي پروين اورا ازليگ منطقه ايبه باشگاه پرسپوليس آورد ودراولين دقايق ورود خود در ليگ آزادگان برايپرسپوليس هنرنمايي كرد وگل زد.ودر اولين روزهاي او در پرسپوليس به تيم مليدعوت شد

قابل ذكر است پرسپوليس از سوي AFC (كنفدراسيون فوتبال آسيا)به عنوان پر طرفدارترين تيم قاره ي كهن معرفي شده است.

افتخارات باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس ايران

در ابتدا بايد گفت تنها تيمي كه در ليگهاي ايران توانسته يك فصل را بدون شكست پشت سر بگذارد پرسپوليس است.
نايب قهرماني جام حذفي ايران۱۳۴۷
مقام دوازدهم باشگاههاي تهران۱۳۴۸
قهرماني مسابقات مقدماتي جام منطقهاي۱۳۵۰
نايب قهرمان باشگاههاي تهران۱۳۵۰
مقام سوم ليگ منطقهاي ايران۱۳۵۰
نايب قهرمان جام باشگاههاي تهران۱۳۵۰
قهرمان اولين دوره ليگ تخت جمشيد۱۳۵۲
نايب قهرمان دومين دوره ليگ تخت جمشيد۱۳۵۳
قهرمان سومين دوره ليگ تخت جمشيد۱۳۵۴
نايب قهرمان چهارمين دوره ليگ تخت جمشيد۱۳۵۵
نايب قهرمان پنجمين دوره ليگ تخت جمشيد۱۳۵۶
نايب قهرمان ششمين دوره ليگ تخت جمشيد۱۳۵۷
قهرمان جام شهيد اسپندي۱۳۵۸
قهرماني در ليگ دسته اول تهران۱۳۶۰
نايب قهرمان جام حذفي تهران۱۳۶۰
قهرمان جام وحدت۱۳۶۰
قهرمان جام حذفي تهران۱۳۶۱
قهرمان جام باشگاههاي تهران۱۳۶۱
نايب قهرمان جام باشگاههاي دسته اول تهران۱۳۶۲
قهرمان فوتبال باشگاههاي دسته اول تهران۱۳۶۵
قهرمان فوتبال باشگاههاي دسته اول تهران۱۳۶۶
قهرمان جام حذفي تهران۱۳۶۶
قهرمان جام حذفي ايران۱۳۶۶
قهرمان باشگاههاي دسته اول تهران۱۳۶۷
قهرمان باشگاههاي دسته اول تهران۱۳۶۸
نايب قهرمان اولين دوره ليگ آزادگان۱۳۶۸
قهرماني در فوتبال دسته اول تهران۱۳۶۹
قهرمان اولين دوره جام در جام آسيا۷۰-۱۳۶۹
نايب قهرماني در فوتبال دسته اول تهران۱۳۷۰
قهرماني جام حذفي ايران۱۳۷۰
مقام سوم در ليگ ازادگان۱۳۷۰
قهرمان جام حذفي كشور۷۱-۱۳۷۰
نايب قهرمان ليگ ازادگان۱۳۷۱
قهرمان ********جام تهران۱۳۷۱
نايب قهرمان سومين دوره جام در جام آسيا۱۳۷۱
نايب قهرمان ليگ كشور۱۳۷۲
مقام چهارم ليگ آزادگان۱۳۷۳
قهرمان ليگ ازادگان۱۳۷۴
مقام چهارم جام باشگاههاي آسيا۱۳۷۴
قهرماني ليگ كشور۱۳۷۵
مقام سوم جام باشگاههاي آسيا۱۳۷۵
قهرمان ليگ آزادگان كشور۱۳۷۷
نايب قهرمان ليگ آزادگان كشور۱۳۷۷
مقام سوم جام باشگاههاي آسيا۱۳۷۸
قهرمان ليگ آزادگان كشور۱۳۷۸
نايب قهرمان ليگ آزادگان كشور۱۳۷۹
مقام سوم جام باشگاههاي آسيا۱۳۸۰
قهرمان اولين دوره ليگ برتر ايران۸۱
نايب قهرمان جام حذفي ايران ۱۳۸۵
قهرمان هفتمين دوره ليگ برتر ايران 1386

مربيان باشگاه فرهنگي ورزشي پرسپوليس ايران از آغاز تاكنون

 • پرويز دهداري [/*:m:15uktvzk]
 • رجب فرامرزي [/*:m:15uktvzk]
 • حسين فكري [/*:m:15uktvzk]
 • الن راجرز (انگليس) [/*:m:15uktvzk]
 • همايون بهزادي [/*:m:15uktvzk]
 • الن راجرز (انگليس) [/*:m:15uktvzk]
 • همايون بهزادي [/*:m:15uktvzk]
 • بيوك وطن خواه [/*:m:15uktvzk]
 • ايوان كونوئف (روسيه)
  منصور امير آصفي [/*:m:15uktvzk]
 • مهراب شكرخواه [/*:m:15uktvzk]
 • علي پروين [/*:m:15uktvzk]
 • مسعود مومني [/*:m:15uktvzk]
 • علي پروين [/*:m:15uktvzk]
 • محمد پنجعلي [/*:m:15uktvzk]
 • لاديسلاو بگوويچ (صربستان) [/*:m:15uktvzk]
 • حميد درخشان [/*:m:15uktvzk]
 • يورگن گده [/*:m:15uktvzk]
 • استانكو پاكلوپويچ (كرواسي) [/*:m:15uktvzk]
 • حميد درخشان [/*:m:15uktvzk]
 • ايوان متكويچ ( كرواسي) [/*:m:15uktvzk]
 • علي پروين [/*:m:15uktvzk]
 • وينكو بگوويچ (كرواسي) [/*:m:15uktvzk]
 • رينر زوبل [/*:m:15uktvzk]
 • علي پروين [/*:m:15uktvzk]
 • آري هان (هلند) [/*:m:15uktvzk]
 • مصطفي دنيزلي (تركيه) [/*:m:15uktvzk]
 • افشين قطبي [/*:m:15uktvzk]
بازيكنان انتقال يافته در فصل ۸۶-۸۷

عباس آقايي ( پاس تهران )
حسن رودباريان ( پاس تهران )(دروازه بان تيم ملي در جام ملت هاي آسيا )
سپهر حيدري ( ذوب آهن )
محمد نصرتي ( پاس تهران )
محسن خليلي ( از سايپا كرج )
نبي الله باقري ها ( از تراكتورسازي تبريز )
فرهاد خيرخواه (سرخپوشان دوارافزار) ( آقاي گل ليگ دسته ۱ )
كاميار قنبري (پاس)
حميدرضا ع. عسگري (سپاه)
بهادر عبدي (سرخپوشان)

مدير عاملهاي باشگاه از آغاز تا كنون

علي عبده
مصطفي مكري
عباس وكيل
گليجاني
طباطبايي
عباس انصاري فرد
امير عابديني
علي ميرزايي
علي پروين
اكبر غمخوار
حجةالله خطيب
محمد حسن انصاري فرد
حبيب كاشاني

اطلاعات باشگاه در سال ۲۰۰۶

مالك: سازمان تربيت بدني ايران
سال تأسيس: ۱۳۳۸
موسس: علي عبده
مديرعامل:حبيب كاشاني
سرمربي: افشين قطبي
مربي: حميداستيلي
سرپرست: محمود خوردبين

ورزشگاه اختصاصي

باشگاه پرسپوليس و همچنين استقلال ورزشگاه اختصاصي ندارند و بازيهاي خانگي خود را در ورزشگاه يك صد هزار نفري آزادي تهران انجام مي دهند.
اينورزشگاه, ورزشگاه اختصاصي تيم ملي فوتبال ايران محسوب ميشود. البته اينورزشگاه اختصاصا براي باشگاه پرسپوليس يا استقلال نيست و تا ساختاستاديومهاي شخصي اين باشگاهها اجازه دارند در آنجا بازي كنند.