امکان ارسال SMS به موبایل و تلفنهای ثابت از کامپیوتر شخصی بدون اتصال بهاینترنت در کشور فراهم شد. این سیستم که FSMS نام دارد جدیدترین محصول درحوزه SMS است.

دکتر مهدی نیامنش مدیرعامل شرکت پیک آسا سیستم بابیان این مطلب (FSMS) را جدیدترین محصول در حوزه SMS دانست و گفت: درسیستم Fixed line SMS امکان ارسال SMS از کامپیوتر شخصی بدون اتصال بهاینترنت برای کاربران فراهم می شود.

وی افزود: با استفاده از سیستمFSMS می توان از طریق کامپیوتر شخصی پیامک کوتاه خود را هم به تلفن ثابت وهم به موبایل ارسال کرد که هزینه آن بر روی قبض تلفن دریافت می شود.

مجریطرح به عملکرد این سیستم اشاره کرد و اظهار داشت: سیستم FSMS برنامه نرمافزاری است که بر روی کامپیوترها نصب می شود و با اتصال کابل تلفن به مودمکامپیوتر می توان پیامهای مورد نظر را ارسال کرد.

وی به ویژگیهایاین سرویس اشاره کرد و ادامه داد: این روش نیازی به اتصال به اینترنتندارد از این رو هزینه اتصال به اینترنت برای کاربران حذف می شود ضمن آنکهارسال پیام از طریق کامپیوتر بسیار ساده تر است و نیاز به زیر ساختهایخاصی ندارد و در شبکه فعلی مخابراتی کشور قابل اجرا است.

نیامنش باتاکید بر اینکه امکان استفاده از این سرویس برای تلفنهای ثابت نیز وجوددارد گفت: استفاده از این امکان برای تلفنهای ثابت نیاز به تلفنهای خاصیدارد.

مجری طرح با بیان اینکه این نرم افزار هنوز به صورت عمومیارائه نشده است، ادامه داد: پایلوت این سیستم در حوزه تلفن ثابت درمخابرات تبریز راه اندازی شده است و امیدواریم در آینده نزدیک به صورترایگان و برای استانهایی که سنتر SMS ما را خریداری کنند این امکان راواگذار کنیم.

به گفته مجری طرح، همچنین این پروژه در مرحله تست وبه صورت پایلوت در داخل شرکت برای ارسال پیام از طریق کامپیوتر به موبایلراه اندازی شده است که به زودی به صورت عمومی نیز قابل ارائه خواهد بود.