نكاتي براي خريد اسپيكر

قدرت نامي (Power rating)

در اكثر سيستمهاي امروزي قدرت نامي به وات بيان مي شود. كه مقدار آن با واحد

«(Peak music power out put (PMPO » يا ماكزيمم قدرت خروجي صدا بيان مي شودكه اين واحد يك واحد فريبنده است و اطلاعات خاصي به شما نمي دهد. كمپانيهاي سازنده فقط بدنبال فروش محصول خود هستند. و از اين واحد برايبزرگنمايي محصول خود استفاده مي كند. اما در هنگام خريد اسپيكر بايد قدرتRMS اسپيكر را به عنوان يك ميزان فني درست، براي بيان قدرت مداوم اسپيكردر نظر بگيريد. براي سيستم هاي اسپيكر با صداي فراگير، يك قدرت RMS بهميزان حداقل 40 وات براي اسپيكر كامپيوتر مناسب است. پاسخفركانسي(frequency response) اگر اسپيكر سيستم شما داراي رنج (گستره)فركانسي باشد كه در فركانسهاي بالايي محدود باشد، (مثلاً نتواند درفركانسهاي بالاي 16 كيلو هرتز عمل كند) شما هيچ صداي زيري(صداي فركانسبالا) كه فركانس آن بالاي 16 كيلو هرتز باشد را نمي شنويد. بخصوص اگرموزيك كلاسيك گوش دهيد. به طور مشابه اگر اسپيكر شما نتواند در فركانسهايزير 50 هرتز عمل كند، صداي كاملاً بم را نمي تواند بخوبي آشكار كند مثلصداهايي مانند طبلها و صداهاي انفجار در فيلمها.

پايه ها

اگرشما از يك اسپيكر 2/1 استفاده مي كنيد كه عموماً براي گوش دادن موسيقياستفاده مي شود احتياجي به پايه اسپيكر نخواهيد داشت، چون احتمال زياد،آنها را روي ميز كامپيوتر خود قرار مي دهيد. اما اگر يك اسپيكر 4/1 يا5/1 استفاده كنيد، بايد از قرار گرفتن اسپيكرها در جاي مناسب و تعداد كافيپايه اطمينان حاصل كنيد. اين موضوع، زماني مفيد واقع مي شود كه بخواهيداسپيكرها را پشت سرتان روي يك ديوار يا حتي روي پايه اي، همسطح گوشهايتانبراي شبيه سازي صداي فراگير با كيفيت مناسب قرار دهيد.

كنترل ها

اسپيكرهابا يك كنترل صداي مركزي به شما اين امكان را مي دهد كه صداي اسپيكرها رابدون زحمت جابجا شدن از يك مكان تغيير دهيد مثلاً همه كنترل هاي صدا رويsub woofer قرار داشته باشند كه معمولاً اين گونه است.

ورودي صدا

اگرشما يك اسپيكر استريو 2/1 داريد، تنها چيزي كه احتياج داريد كانالهاي چپ وراست آنالوگ است. اما براي اسپيكرهاي با سيستم صداي فراگير چهار نقطه ايبايد به دنبال چهار كانال جداگانه ورودي صدا براي سيستم اسپيكر خود باشيد.