آشنايي با كارتهاي حافظهدوربين هاي ديجيتال براي ذخيرهكردن عكس خود از كارتهاي حافظه استفاده مي كنند. اين دوربين ها عكس ها رابا فرمت JPG (يا با فرمت ديگر بسته به دوربين) ذخيره مي كنند تا در نهايتاين فايل هاي تصويري به كامپيوتر منتقل شود و شما قادر به ديدن عكس هايخود باشيد. در ابتدا دوربين هاي ديجيتال فقط از طريق پورت سريال بهكامپيوتر متصل مي شدند و سرعت انتقال بسيار پايين بود. امروزه دوربين هايديجيتال از طريق پورت USB به كامپيوتر متصل مي شوند و سرعت انتقال اطلاعاتبيشتري فراهم مي كنند.

چند نوع كارت حافظه در بازار يافت مي شود.قابل توجه است كه سازندگان بزرگ و معتبر دوربين هاي ديجيتال بجاي اينكه ازيك استاندارد واحد در زمينه كارتهاي حافظه استفاده كنند هر كدام استانداردخاص خود را دارند. برجسته ترين آنها عبارتند از:

-Compact Flash (CF)

-Memory Stick (MS)

-Multi Media Card (MMC)

-Secure Digital (SD)

-Smart Media (SM)

-XD

يكياز تفاوتهاي مهم كارتها در سرعت انتقال اطلاعات آنهاست. با يك كارت سريعترنه تنها عكس ها را با سرعت بيشتري به كامپيوتر خود منتقل مي كنيد بلكهزمانيكه عكس مي گيريد عكس هاي شما سريعتر ذخيره مي شوند و دوربين سريعترآماده گرفتن عكس بعدي مي شود. بنابراين با توجه به اينكه هر دوربينديجيتال از يك نوع كارت حافظه استفاده مي كند نوع حافظه اي كه در ايندوربين قابل استفاده است اهميت پيدا مي كند. توان مصرفي هم در تخليه باترينقش قابل توجهي بازي مي كند كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

ظرفيت هم يكي از مهمترين ويژگيهاي يك كارت حافظه است با استانداردهاي قديمي تر كارتهاي حافظه از نظر ظرفيت محدوديت دارند.

درزير جدولي ديده مي شود كه ممكن است بخواهيد به آن نگاهي بيندازيد. اينجدولي است كه به شما كمك مي كند تا ظرفيت كارت خود را با توجه به دوربينانتخاب كنيد كه براساس رزولوشن دوربين برحسب مگاپيكسل نوشته شده است Filesize نشاندهنده مقدار متوسط حجمي است كه يك عكس با اين دوربين ذخيره ميكند ولي اين حجم با توجه به دوربين تغيير مي كند كه بستگي به نوع دوربيندارد.در جدول زير تعداد عكسهايي كه در يك حجم كارت مي توان جا داد را نشانمي دهد. مثلاً با يك دوربين 3 مگاپيكسل با يك كارت حافظه 128 مگابايتي ميتوانيد 106 عكس را ذخيره كنيد.

تعداد تقريبي عكس ها به حافظه

نوع دوربين
حجم فايل
32 مگ 64 مگ 128 مگ 256 مگ 512 مگ 1 گيگ 2 گيگ 4 گيگ

2 مگاپيكسل
900KB
35 71 142 284 568 1,137 2,275 4,551

3 مگاپيكسل
1.2MB
26 53 106 213 426 853 1,706 3,413

4 مگاپيكسل
2MB
16 32 64 128 256 512 1,024 2,048

5 مگاپيكسل
2.5MB
12 25 51 102 204 409 819 1,638

6 مگاپيكسل
3.2MB
10 20 40 80 160 320 640 1,280


مگ : مگا بايت

گيگ: گيگا بايت