فن هارد ديسك

اين روزها فقط پرسسور (CPU) كامپيوتر نيست كه توليدحرارت مي كند بلكه كارت گرافيك، حافظه ها و هارد ديسك هم هر كدام بهتنهايي يك توليد كننده بزرگ حرارت هستند. اما بيشتر افراد به خنك كاري CPUاهميت مي دهند و توجه كمتري به خنك كاري ساير قسمتها مي كنند. تهويه صحيحو جريان هوا كافي در داخل كامپيوتر سبب افزايش عمر كليه قطعات داخل كيسشما مي شود.

يكي از مهمترين قطعات كامپيوتر هارد ديسك آن است. فرضكنيد CPU كامپيوتر شما مشكل دار شود فقط با تعويض آن كامپيوتر بدون مشكلخاصي به كار عادي خود ادامه مي دهد. ولي اگر هارد ديسك شما از بين رفتهباشد و شما از اطلاعات و فايل هاي خود Back up (پشتيبان) نگرفته باشيد همهاطلاعات و زحمات شما از بين رفته است. بنابراين نگهداري از هارد ديسك واطلاعت آن بخصوص براي افراد حرفه اي بسيار مهم است.

بعضي كمپانيهاي معتبر مانند «سايبر كولر» (cybercoolerinc.com) فن و هيت سينك هاياختصاصي براي هارد ديسك ساخته اند كه براي هارد ديسك هاي جديد سرعت بالا(چون گرماي زيادي توليد مي كنند) مناسب هستند.

نصب اين نوع فن وهيت سينك ها (هيت سينك كه معمولاً از جنس فلزي مانند آلومينيوم است به شكلپره پره ساخته مي شود و يك پخش كننده گرماست و عملاً سطح تماس هوا با قطعهگرم را زياد مي كند.) بسيار ساده است و هر كاربري به سادگي مي تواند آن راانجام دهد. تنها كاري كه بايد بكنيد بايد كيس كامپيوتر خود را باز كنيدسپس هارد ديسك را باز كرده هيت سينك و فن را نصب كنيد. سپس هارد را سرجايش ببنديد و سوكت تغذيه فن را هم به سوكت مادربرد متصل كنيد.

البتهاين فن هارد ديسك شما را خنك ميكند ولي جريان هواي گرم در داخل كيس افزايشمي يابد. بنابراين بايد به جهت جريان هوا توجه زيادي بكنيد.

دركامپيوتر هاي خانگي كه كار در دماي نرمال اتاق و براي كارهاي روزمره و نهچندان سنگين استفاده مي شوند جريان معمول به اين صورت است كه هواي گرم ازطريق فن منبع تغذيه بيرون كشيده مي شود و با همين مكش از جلوي كيس از طريقشيارهايي كه به همين منظور تعبيه شده است هوا خنك وارد كامپيوتر مي شود.ولي در كامپيوترهاي قوي تر مانند سرورها و كامپيوترهاي توليد انيميشن 3بعدي و ... بايد يك فن در جهت جريان هواي ورودي قرار داد تا حجم هوايورودي افزايش يابد و بتواند گرماي بوجود آمده را از محيط داخل كيس خارجكند. زمانيكه شما براي هارد ديسك خود فن قرار مي دهيد عملاً گرماي هارد رابه سمت مناطق گرم ديگر مي فرستيد پس بايد توجه كنيد كه آيا جريان هوايورودي كافي است يا خير.