صفحه نمايش OLED

OLED مخفف كلمات Organic Light Emitting Diode بهمعناي ديود نوري از جنس مواد آلي (ارگانيكي) مي باشد. OLED نوعي صفحهنمايش يا مانيتور است كه از دو الكترود و يك لايه نازك با پايه كربن تشكيلشده است. اين لايه نازك كربني بين دو الكترود قرار مي گيرد يكي ازالكترودها كه كاتد است از جنس فلز است و الكترود ديگر يا آند از جنس يكماده شفاف مانند شيشه است.لايه نازك پايه كربن از يك روزنه تزريق، يك لايهروزنه انتقال، يك لايه انتشار و يك لايه انتقال الكترون تشكيل شده است.

اساسكار اين نوع صفحه نمايش يا مانيتور به اين شرح است زمانيكه ولتاژ به يكسلول OLED اعمال مي شود ارتباط آند و كاتد يا همان الكترودها از طريق لايهانتشار برقرار مي شود. اين جريان الكترونها از اين لايه سبب تابش نور درآنها مي شود. همانطور كه توجه داريد برخلاف مانيتورهاي LCD كه در پشت لايهكريستال مايع احتياج به يك يا چند لامپ وجود دارد در مانيتورهاي OLED خودمانيتور يا صفحه نمايش نور لازم را توليد مي كند.

فناوري صفحهنمايش OLED در اوايل سال 1980 بوسيله ايستمن كوداك اختراع شد. امروزه اينفناوري در حال جايگزين شدن به جاي فناوري LCD در تجهيزاتي مانند PDA ها وتلفن هاي موبايل است چون اين نوع صفحه نمايش شفافتر، نازك تر و سريعتر استو نور بيشتري نسبت به مانيتورهاي LCD توليد مي كند و در عين حال مصرف برقآن هم پايين تر است به علاوه توليد انبوه آن ارزانتر تمام مي شود.