چگونه LCD لپ تاپ روشنایی پیدا می کند؟

اکثر صفحه های LCD (کوتاهشده ی عبارت Liquid Crystal Display) با لوله های فلورسنت موجود در آنهاکه در قسمت بالا، کنار و گاهی اوقات پشت LCD قرار دارند، روشنایی پیدا میکنند. یک صفحه ی سفید پخش کننده ی نور، اشعه های نور را به طور مساوی ویکنواخت هدایت و پراکنده می نماید تا تصویری یکدست ایجاد کند. به این اشعهها نور زمینه گفته می شود.

لامپ فلورسنت اغلب یک لوله ی شیشه ایبلند و راستی است که نور سفید تولید می کند. درون این لوله ی شیشه ای بخارجیوه ی کم فشار قرار دارد. هنگامی که این بخار یونیزه شود، اشعه ی ماوراءبنفش ساتع می گردد. چشم انسان نسبت به این اشعه حساس نیست (اگرچه پوستانسان حساسیت نشان می دهد). داخل لامپ فلورسنت با یک لایه ی فسفر پوشیدهشده است. فسفر ماده ای است که انرژی را دریافت کرده و آن را به شکلروشنایی قابل رویت منتشر می کند. به عنوان مثال انرژی مربوط به یک الکترونپرسرعت در مجرای تلویزیون توسط فسفر جذب شده و پیکسل ها را تشکیل می دهد.نوری که ما از یک لوله ی فلورسنت مشاهده می کنیم، نوری است که فسفر دروناین لوله ایجاد می کند. هنگامی که فسفر انرژی دریافت می کند، نور مهتابیپس می دهد و این یک وجه تسمیه است.

صفحه ی نمایش لپ تاپ از لامپکوچک فلورسنت کاتدی سرد یا CCFL (مخففCold Cathode Fluorescent Lamp) براینور زمینه استفاده می کند. هر یک از این لوله های کوچک قادر است منبع نورسفید و روشنی را مهیا سازد که توسط صفحه ی پشت LCD پخش می شود. در لامپهایCCFL علاوه بر ایجاد نور وسیع، دمای آنها از دمای محیط بیشتر نمی شود. اینویژگی باعث شده است که لامپهای ایده آلی برای صفحه های LCD باشند، زیرامنبع نور می بایست در مجاورت اجزای دیگری قرار بگیرد که با حرارت زیاد،خراب می شوند.

یک مورد جالب در مورد این لامپها، اندازه ی شگفتانگیز آنها است. آنها بسیار باریک اند و بورد الکترونیکی کنترل کننده یآنها نیز کوچک است. در عین حال آسیب پذیری آنها نسبتاً زیاد است و شکستنآنها کار مشکلی نیست، به همین دلیل وقتی لپ تاپتان را از جایی می اندازید،صفحه ی آن تاریک می ش