خنك كاري كامپيوتر با مايعات

احتمالاً براي شما بسيار پيش آمده استوقتي با كامپيوتر كار مي كنيد احساس كنيد جز سر و صداي زياد فن صداي ديگرنمي شنويد و اگر يك كارت گرافيك قدرتمند داشته باشيد احتمالاً صداي فن آنهم به ديگر فن ها اضافه مي شود.

در اغلب كامپيوترها اين فن ها بهخوبي از عهده وظيفه خود كه همان خنك كاري چيپ هاست به خوبي برمي آيند امابراي افرادي كه مي خواهند از بهترين سخت افزار و آخرين تكنولوژي استفادهكنند و در عين حال بار پروسسي زيادي روي كامپيوتر خود مي اندازند ممكن استفن به تنهايي قادر به تهويه گرماي توليد شده نباشد. در اين حالت خنك كاريبا مايعات يا آب راه حل مسئله است اين عمل ممكن است كمي غير منطقي به نظربرسد (آب آن هم در درون كامپيوتر!) اما اين حقيقتي است كه براي خنك كاري،آب به مراتب بهتر از هوا عمل مي كند.

سيستم خنك كاري با آب دركامپيوتر بسيار شبيه سيستم خنك كاري اتومبيل است. با اين تفاوت كه به جايموتور اتومبيل، پروسسور كامپيوتر با آب خنك مي شود. همه اين سيستم هابراساس يك اصل ساده ترموديناميك كار مي كنند كه مي گويد: «گرما از جسمگرمتر به جسم سردتر كه در مجاورت آن قرار دارد منتقل مي شود. تا زمانيكهآن دو جسم هم دما شوند.»

مي دانيم كه پروسسور كامپيوتر به شكل يكچيپ ست است اين چيپ شامل تعداد بسيار زيادي ترانزيستور است كه هر كداممانند يك سوئيچ صفر و يك (قطع و وصل جريان) عمل مي كنند وقتي پروسسور درحال كار است اين ترانزيستورها با سرعت بالا در حال صفر و يك شدن هستند واين يعني عبور جريان بالا از پروسسور و در نتيجه ايجاد مقدار قابل توجهگرما.

در بيشتر كامپيوترها اين گرما با استفاده از يك قطعهآلومينيومي كه سطح تماس بالايي دارد به نام heat sink و يك فن اين گرما رادفع مي كنند تا از سوختن پروسسور شما جلوگيري كنند. يعني براساس همان اصلترموديناميكي چيپ هيت سينك را گرم مي كند. و هيت سينك هوا را گرم مي كند وفن هواي گرم از آن منطقه خارج و هواي سرد را جايگزين مي كند.

دربيشتر مواقع اين سيستم به خوبي كار مي كند اما بعضي مواقع اين قطعاتالكترونيكي گرماي بيشتري از توان سيستم تهويه هوا توليد مي كنند. و نيزگاهي بعضي از چيپ overclock مي شوند يعني به گونه اي تنظيم مي شوند كه ازسرعت حالت كار عادي خود سريعتر كار كنند و بنابراين گرماي بيشتري توليد ميكنند.

و در ست همينجاست كه سيستم خنك كاري با آب وارد كار مي شود.آب هدايت گرمايي بيشتري از هوا دارد. و مي تواند گرما را سريعتر از هوامنتقل كند. همچنين آب ظرفيت گرمايي ويژه بالاتري دارد. و قبل از اينكهشروع به گرم شدن كند مي تواند گرماي بيشتري جذب كند.

بنابراين دو دليل مي توان براي ضرورت استفاده از سيستم خنك كاري با آب آورد:

1ــ قطعات الكترونيكي گرمايي بيشتر از آنچه هواي اطراف مي تواند جذب كند توليد كنند.

2ــفن بايد به اندازه كافي بزرگ و قوي باشد تا گرماي اضافي را دور كندبنابراين برق بيشتري مصرف مي كند. و گرد و غبار بيشتري وارد كامپيوتر ميشود. و همين طور سر و صداي زياد توليد مي كند.