NTFS چیست؟

NTFS مخفف NT File System است و امن ترین و قوی ترینسیستم فایل برای ویندوزهای NT، 2000، XP و Vista است. این سیستم فایل باپشتیبانی از کنترل دسترسی و امتیازات مالکیت، ایجاد امنیت می کند. به اینمعنا که می توانید برای يك گروه از کاربران یا فردی اجازه ی دسترسی بهفایل های خاصی را تعیین کنید.

در حال حاضر در سیستم عامل هایمایکروسافت دو نوع NTFS مورد استفاده قرار می گیرند. NTFS 4.0 سیستم فایلیاست که در ویندوز NT4.0 بکار می رود. و NTFS 5.0 كه همراه با ویندوز 2000آمد و در ویندوز XP نیز استفاده می شود. NTFS 5.0 قابلیت های اضافه تریفراهم می کند که در NTFS 4.0 وجود نداشت. هر دو نسخه ی NTFS در ویژگی هایزیر مشترک اند:

- NFTS از فشرده سازی فایل ها و فولدرهایمنفرد پشتیبانی می کند. و درحالیکه این فایلها فشرده شده اند می توانندخوانده و نوشته شوند (Read & Write).

- NTFS فایلسیستمی قابل بازیابی است، به این معنا که می تواند در مورد عملیاتی که بامشکلاتی از قبیل اختلال سیستم یا کمبود انرژی برق روبرو شده اند، آخرینعمل انجام شده را خنثی کند یا آخرین عمل خنثی شده را مجدداً اعمال نماید(undo or redo).

- NTFS از فایل های مکینتاش پشتیبانی می کند.

علاوه بر ویژگی های فوق، NTFS 5.0 (که در ویندوز 2000 و XP استفاده می شود) فواید زیر را نیز فراهم می سازد:

- سهمیه بندی دیسک (Disk quotas): کاربران مدیر (Administrators) میتوانند میزان دسترسی و استفاده ی کاربران از دیسک را براساس واحد حجمتعیین کنند. سطوح مختلف سهمیه بندی عبارتند از: Off (غیر فعال)، Tracking(پیگردی) و Enforced (اجباری).

- رمز گذاری (Encryption):سیستم فایل NTFS می تواند بطور خودکار داده های فایل را هنگام خواندن یانوشتن بر روی دیسک رمزگذاری یا کشف رمز کند.

- فایلهای پراکنده: این ویژگی به برنامه ها اجازه می دهد فایل های بسیار بزرگیایجاد کنند، اما فقط به اندازه ی مورد نیاز از دیسک استفاده کنند.

- USN Journal: این مورد ثبت پیوسته ای از کلیه ی تغییرات انجام شدهبر روی فایل ها ایجاد می کند. این ویژگی یکی از دلایلی است که کنترل کنندهی Domain (دامنه ی) ویندوز 2000 باید از پارتیشن NTFS 5.0 به عنوانپارتيشن سیستمی استفاده کند.

اگر بخواهید بوت دوگانه (Dual-boot)بین NT 4.0 و ویندوز 2000 یا XP ایجاد کنید، می بایست حداقل سرویس پک 4 رابرای ویندوز NT نصب کرده باشید. هنگام نصب ویندوز XP یا 2000 کلیه یپارتیشن های NTFS به NTFS 5.0 تبدیل می شوند. بدون سرویس پک 4، ویندوز NTنمی تواند NTFS 5.0 را شناسایی کند، و بنابراین کامپیوتر نمی تواند ویندوزNT را بوت کند. همچنین باید توجه داشته باشید که قابلیت های اضافه ی NTFS5.0 فقط در ویندوزهای 2000 و XP موجود هستند و این امکانات در ویندوز NTعمل نمی کنند.

با در نظر گرفتن عملکرد FAT و NTFS، می توان گفت FATدر حجم های پایین تر بهتر کار می کند، اما NTFS در حجم های بالا کارایی وعملکرد بسیار برتری نسبت به FAT دارد و این تفاوت حدوداً از 500MB مشخص میشود.