1- روانشناسی ورزش چیست؟
روانشناسی ورزش، محدودهای ازموضوعات شامل «انگیزه پایداری وموفقیت، ملاحظات روانشناختی در صدماتورزشی و توانبخشی، روشهای مشاورهبا ورزشکاران، ارزیابی استعدادها،پیگیری تمرینات، خودباوری برای موفقیت،مهارت ورزشی، ورزش جوانان و روشهایبالا بردن کارایی و خود تنظیمی» را دربر میگیرد.
هر چند غالبا برداشتعمومی چنین است که روانشناسی ورزش تنها مربوط بهورزشکاران حرفهای استاما این حوزه تخصصی دربرگیرنده محدوده وسیعی از موضوعات علمی، کلینیکی وکاربردی مربوط به ورزش و تمریناتاست. دو زمینه اصلی در روانشناسی ورزشوجود دارد: یکی کاربردروانشناسی در بالا بردن انگیزه و کارآیی و دیگریتاثیر ورزش در بهبودسلامت روانی و عمومی.

2 – روانشناس ورزش چه کاری انجام میدهد؟
روانشناس ورزش، روانشناسی است که در حوزههای زیر تخصص دارد:

  • بهبود کارآیی از طریق بهکارگیری مهارتهای روانشناسی [/*:m:174e186f]

  • موضوعات مربوط به سلامت روانی ورزشکاران [/*:m:174e186f]

  • همکاری با سازمانها و نهادهای متولی ورزش [/*:m:174e186f]

  • عوامل رشدی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت ورزشی [/*:m:174e186f]

باوجودیکه روانشناسی ورزش یکی از رشتههای روانشناسی محسوب میگردد امامعمولادورههای آموزشی آن در دانشکدههای تربیتبدنی و ورزش ارائه میشودنه دردانشکدههای روانشناسی. البته در اکثر دانشکدههای روانشناسی،درسی باعنوان روانشناسی ورزش ارائه میشود.

3 – این حرفه برای چه کسانی مناسب است؟
هرفرد تنها بر اساس تناسب با نیازها، علائق، استعداد و اهدافش میتوانددرمورد یک حرفه تصمیم بگیرد. اگر کسی به ورزش یا تمرینات ورزشیعلاقهمندنباشد احتمالا این حرفه مناسب او نیست. اما اگر فردی از کمک بهدیگرانبرای رسیدن به حداکثر توانائیشان، حل مسائل پیچیده و کار کردن درقالب یکتیم لذت میبرد احتمالا روانشناسی ورزش میتواند شغل مناسبی برایاوباشد.

4 – مزایا و معایب این حرفه
روانشناسی ورزش نیز مثل تمامی حرفهها دارای مزایا و معایب خاص خود است.از جمله مزایای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کار به صورت مشارکتی و تیمی [/*:m:174e186f]

  • فرصتهای تخصصی گسترده و متنوع (مثل آموزش، ورزش جوانان، آموزش ورزشکاران حرفهای) [/*:m:174e186f]

بهعنوان معایب این حرفه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:  • تاکید بر کار گروهی برای افرادی که دارای ذهن مستقلی هستند میتواند مشکل باشد[/*:m:174e186f]

  • نیار به آموزش، تمرین و تجربه زیاد

    ترجمه: کلینیک الکترونیکی روانیار [/*:m:174e186f]
منبع