1-در جستجوي قهرمان نباشيد،خود قهرمان شويد
2-دنيا سه روز بيشتر نيست:

ديروز حكيمي است ادب آموز
امروز دوستي است در حال وداع
و فردا هم آرزويي بيش نيست
3-پرسيدند : هنگام غروب خورشيد چرا زرد رنگ است ؟ گفت : از بيم جدايي

4-در زندگي هيچ کس نيست که خود را در پنجه ي احساسي ژرف در نيابد
5-همه چيز را از خدا بخواه چون اگر بدهد نعمت است و اگر ندهد حكمت . هيچ چيز را از بنده خدا نخواه چون اگر بدهد منت است واگر ندهد ذلت
6-مهربان باشيم با هم
فرصت بسيار نيست
زندگاني گاه
غير از آخرين ديدار نيست
7-بار خدايا
من در کلبه فقيرانه خود چيزي دارم که تو در عرش کبرياي خود نداري
من همچون تو را دارم که تو خود ان را نداري
خداوندا به خاطر همه نعماتت تو را شکر مي گوييم
8-وقتي سعي مي كني عملي را تلافي كرده و حسابت را با ديگري صاف كني،

تنها به او اجازه مي دهي بيشتر تو را برنجاند
9-هر چه زمان كمتري داشته باشم ، كارهاي بيشتري انجام مي دهم
10-وقتي ، به هيچ طريقي قادر نيستم كمك كنم ، مي توانم براي او دعا كنم