در صورتي که ضرغامي يا پورمحمدي موافقباشند و تمهيدات لازم را فراهم کنند، حاضرم در يک برنامه زنده تلويزيونيبا عادل فردوسي پور مناظره ورزشي داشته باشم و با بيان محاسن و معايب اينبرنامه جذاب، داوري را به مخاطبان برنامه 90 واگذار کنيم.»

مجتبيشريفي رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال که تاکنون درباره اختلافات بهوجودآمده ميان سازمان تربيت بدني، فدراسيون فوتبال و برنامه 90 سخني نگفتهبود روز گذشته بعد از اعلام آمادگي براي مناظره با عادل فردوسي پور، مجريمورد نظرش براي اجراي اين مناظره را هم تعيين کرد؛ «علاقه دارم اين برنامهدر ساعتي مناسب و با مجري گري بهرام شفيع برگزار شود.» شريفي در بخش ديگرياز سخنانش به صحبت هاي اخير پورمحمدي مدير شبکه سوم که ماهيت اين برنامهرا انتقادي دانسته بود، به طور تلويحي پاسخ داد؛ «اگر قائليم که اينبرنامه ذاتاً انتقادي است بايد بگذاريم انتقادهايي که درباره اين برنامهمطرح مي شوند به گوش شنوندگان برسد و کليه واژه هايي چون انتقاد، گفتمانورزشي و نگرش اصلاحي به خوبي تبيين و از به کارگيري مصاديقي چون توهين،تحريک، تحقير و ايجاد تنش به نام و عنوان انتقاد پرهيز شود و از درآميختگيمسير اصلاحي به روش هاي غيراصلاحي جلوگيري به عمل آيد.»

رئيس کميتهانضباطي که بارها به صورت تلفني به سوالات عادل فردوسي پور در برنامه 90پاسخ داده است با اشاره به جذابيت هاي اين برنامه گفت؛

«اينکه بهدنبال درگيري مربيان، مصاحبه هاي استرس زاي بازيکنان و تنش هاي ناشي از آنباشيم مسلماً رويکرد اصلاحي نخواهيم داشت. بر اين باورم که رندم هايبرنامه 90 در ارائه کاستي ها بايد کنار يکديگر چينش و اين نکته بررسي شودکه در اين برنامه به چه ميزان از صاحبان انديشه براي رفع کاستي ها بهرهگرفته شده است.»

به گزارش ايسنا شريفي انتقادهاي شديد نسبت بهفردوسي پور و برنامه 90 را وارد دانست؛ «به عنوان يک مسلمان اجازه نداريماز ابزارهاي غيرديني و اموري مثل تحقير و ايجاد درگيري ميان طرفين که بهکوچک شدن يکي از آنها يا هر دو آنها منتهي مي شود براي جذاب کردن برنامهخود استفاده کنيم.»

او در پايان بار ديگر به مناظره با فردوسي پوراشاره کرد؛ «به هر حال دوست داريم بينندگان برنامه 90 که خود يکي از آنهاهستيم شاهد گفتمان دوستان من با عادل فردوسي پور بوده و داوري خود رابرعهده بگيرند.» اين در حالي است که همزمان با صحبت هاي شريفي، وزيرارتباطات از شکل گيري کميته يي براي بررسي علت ايجاد اختلال در سامانهپيامک برنامه 90 خبر داد. محمد سليماني در حاشيه جلسه هيات دولت در مورداختلالي که در شبکه پيامک هاي برنامه 90 به وجود آمد، گفت؛ «کميته تحقيقيدر اين ارتباط تشکيل شده و شرکت ارتباطات سيار در حال بررسي اين موضوع استو به زودي اخبار مربوط به آن ارائه مي شود.» دوشنبه شب عادل فردوسي پوربعد از اعلام اختلال در شبکه پيامک هاي برنامه 90 گفت؛ «اميدوارم ايناختلال به شکلي تصادفي رخ داده باشد.»