وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8/11/1386 بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آییننامه « نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی » را به شرح زیر تصویب نمودند:

آییننامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتیماده1ـ کلـیه شرکـتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و سایر شرکتهایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکهای دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشتهباشد و همچنین شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای وابسته بهوزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع و وابسته هریک از آنها و همچنین شرکتهایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ دولتی تلقی نمیشوند، ولی اکثریت اعضای هیئتمدیره آنها توسط دستگاههای اجرایی تعیین میشوند، مشمول این آییننامه هستند.ماده2ـ حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کار گروه ماده (3) معرفی میگردد تا ارکان ذیصلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید.ماده3ـ اعضای کار گروه عبارتند از رییس سازمان حسابرسی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای هیئتعالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین میشوند.ماده4ـ کار گروه یاد شده جهت انجام صحیح امر انتخاب، نسبت به جمعآوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از جمله تجربه و توانایی حرفهای، امکانات نیروی انسانی و تشکیلات، دسترسی به فناوری، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادر شده با هدف شناسایی مؤسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد نمود.ماده5 ـ تشخیص شرکتهای مشمول این آییننامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.ماده6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف ششماه برای انجام وظایف موضوع این آییننامه، مبادرت به ایجاد و مدیریت بانک اطلاعات شرکتهای مشمول این آییننامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتی، گزارشهای مالی و مدیریتی و حسابرس و بازرس قانونی خواهدنمود.ماده7ـ کار گروه دارای دبیرخانهای خواهدبود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر میگردد. اعتبار و امکانات لازم را وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین خواهدنمود. آییننامه داخلی کار گروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهدرسید.این تصویبنامه در تاریخ 14/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیدهاست.معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی