نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

 1. #1
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

  [HIGHLIGHT=#ffffff]-هدف و روش شناسی[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff].[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff])در سال 2007 بیان کرده اند که در مجموع، نظر Kaplan and Samuels) کاپلان و ساموئل سرمایه گذاران در مورد معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی باتوجه به نوع اخبار و نوع معاملات متفاوت میباشد.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]بنابراینمورد 2007 کاپلان و ساموئل بر اساس نوع اخباری که کارمند داخلی به آندسترسی دارد(اخبار مطلوب در مقابل اخبار نامطلوب) و نوع معامله ( خریدسهام در مقابل اختیار خرید سهام ) با دید حسابرسی داخلی تطبیق داده شدهاست.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]هدفاین پروژه تحقیقی ، کشف عواملی است که پایه و اساس تصمیمات حسابرسان داخلیرا در باب تحقیق و بررسی فعالیتهای تجاری موسسات خود شکل میدهد.به منظورفهم ماهیت قضاوت اصولی حسابرسان داخلی در باره معامله مبتنی بر اطلاعاتنهانی ، ماهیت معامله تجاری و نتیجه بالقوه حاصل از این تبادلات مقایسهشده است. پژوهش بیانگر این است که سرمایه گذاران ، معامله مبتنی براطلاعات نهانی را بسیار غیر اخلاقی و غیر قانونی تلقی کرده اند و تحمیلپیگردهای بسیار سختگیرانه تری ( همچون جریمه نقدی ، زندان و...) را درمواردی که تجارت بر اساس اخبار درآمد مطلوب باشد را نسبت به موارد ی کهاخبار کسب درآمد نامطلوب باشد را خواستارند..[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]تعریف: [/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]اخبار درآمد مطلوب: بیان میکند که درآمد ورای انتظار شماست و در نتیجه موجب منفعت می شود.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]اخبار در آمد نامطلوب:بیان میکند که درآمد کمتر از انتتظار شماست و در نتیجه موجب ضرر میگردد.[/HIGHLIGHT]

  [HIGHLIGHT=#ffffff]همچنین سرمایه گذاران بر این باورند که معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی بسیار غیر اخلاقی بوده و در مواردی[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]کهتجارت بیشتر از اینکه شامل خرید و فروش سهام باشد در برگیرنده خرید و فروشاختبار خرید گردد، باید پیگردهای قانونی سختی را بدنبال داشته باشد. [/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]آمارهای تحقیق:[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]دراینتحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد،بدین منظور همه اعضای شعبه دالاسموسسه حسابرسان داخلی جهت تکمیل فرم الکترونیکی دعوت شدند.این تحقیق باهمکاری100نفرکه حداقل تجربه را در مورد حسابرسی داخلی دارا بودند انجامشد.تمام پاسخها بدون ذکر نام بوده وشرکت کنندگان به صورت مستقل بر رویموارد مهم واساسی تاثیرگذار بودند.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]جنسیت:44%پاسخ دهندگان زن و 56%درصد مرد بودند.-سن:متوسط سن40سال وحداقل سن22وحداکثر سن65سال بود.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]تحصیلات:شرکت کنندگان به طور متوسط 29ساعت واحد حسابداری و12ساعت واحد مالی در دانشگاه گذرانده بودند..[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]تجربه:دررابطه با مهارت کاری پاسخ دهندگان،درحدود16.7سال افراد در پست های حرفه ایبوده ،11.6سال در کارهای حسابرسی و1سال در حسابرسی داخلی فعالیت داشتهاند._سطح دانش:پاسخ دهندگان سطح بالایی از آگاهی رادر زمینه موضوعات صورتهای مالی از خود نشان داده اند.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]ساختارگزارشگری حسابرسی داخلی:[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]برایفهم اینکه تا جه حدی ساختار گزارشگری ممکن است درک فرد را از فعالیتهایمعامله مبتنی بر اطلاعات نهانی متاثر سازد ما به ساختارهای گزارشگریسازمانی پاسخ دهندگان نیازمند بودیم،لذا پاسخ دهندگان گزارش دادند کهمیانگین 1.6سطح معناداری[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff](حداقل0،حداکثر4)گزارشگریبین خودشان ومدیر ارشد حسابرسی وجود دارد،1.4سطح معنا داری بین مدیرانارشد حسابرسی ومدیران ارشد اجرایی برقرار است.همچنین جهت انجام مسولیتگزارشگری مدیر ارشد حسابرسی،38%گزارش به مدیر مالی ارشد،38%به کمیتهحسابرسی یا هیات مدیره یا رییس،و24%بقیه به مدیر ارشداجرایی،متصدیان حقوقیو....ارایه می شود.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]عوامل ساختاری و تحلیل موارد تحقیق:[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]بههمه پاسخ دهندگان پرسشنامه اطلاعات پس زمینه ای در مورد شرکت تجاری عامخاصی داده شد که شامل اطلاعات مالی سال گذشته،شاخص صنعت و شرح مختصری ازمعاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی انجام شده توسط رییس امور مالی بود..[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]پاسخدهندگان یکی از چهار استنباط را که عبارتند از:تفاوت در استنباط ازاخبارنهانی(مطلوب ونامطلوب)که توع پاداشی راکه تاجر کسب خواهد کرد (بدستآوردن سودوجلوگیری از زیان)و دو تفسیر روش معامله(ارزش ویژه و اختیارخرید سهام)راانتخاب کردند.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]الف-از پاسخ دهندگان خواسته شد که برآورد واستنباط خود از قانونی بودن تجارت مدیر مالی ارشد را در طیف 7رتبه ای لیکرت[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff](1=بی نهایت غیر قانونی و 7=بی نهایت قانونی)بیان کنند.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]ب-همچنین از پاسخ دهندگان خواسته شد که ارزیابی اخلاقی از فعالیتهای تجاری مدیر مالی ارشد را در طیف 7رتبه ای لیکرت [/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff](1=بسیار غیر اخلاقی و7=بسیار اخلاقی)را نشان دهند.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]ج-در نهایت پاسخ دهندگان مجموعه ای از قضاوتها را در مورد پیامدها وجریمه های بالقوه (عزل،جریمه نقدی،زندان و..)[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]مدیر مالی ارشد جهت اداره فعالیتهای تجاری با آن روبروست را تهیه ودر طیف 7رتبه ای(1=کاملامخالف و7=کاملا موافق) مشخص کردند. که[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]خلاصه ونتایج تحقیق:[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]درمورد استنباط قانونی حسابرسان داخلی در سطح معنی دار5درصد( میانگین در سطح43.وانحراف معیار2.85)بوده است[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]کهمشخص شدمنشا معاملات که برگرفته از اخبار مطلوب(که منجر به کسب درآمدبرایتاجر می کند)بسیار غیرقانونی تر ازمعاملاتی است که از اخبارنامطلوب(اخباری که تاجر را از زیان دیدن باز می دارد)ناشی می شود.این امرمبتنی بر نگرشهای جامعه سرمایه گذاران می باشد.ما روش تجاری بیان شده دراین مورد رابا انتظاری که ممکن است برخی آن راتلاشی نهانی ومحرمانه بهمنظور استفاده از اختیار خرید نسبت به معاملات آشکار سهام دانند را مقایسهکردیم اما تفاوتی در استنباطهای قانونی بر اساس معامله وجود نداشت.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]درمورد استنباط اخلاقی حسابرسان(میانگین در سطح1.8وانحراف معیار1.96)بودهاست که غالبا با تفسیر این موارد ،تغییری در برداشتها حاصل نمی شود.به طورخلاصه اظهارنظرهای قانونی مطابق نظر ما بوده که این اظهار نظرها متاثر ازاخبار پیش از معامله می باشد اما در مورد اظهار نظرهای اخلاقی اینگونهنیست،به لحاظ اینکه معامله ای به ارزش ویژه یا اختیار خرید باشد تاثیری دردیدگاه حسابرسان داخلی در مورد قانونی یا اخلاقی بودن آن ندارد.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]امادر مورد قضاوت پاسخ دهندگان درباره پیامدها و جریمه های بالقوه مدیر مالیارشد این نتایج( در میانگین سطح 1.14وانحراف معیار5.88)بدست آمد.در مرحلهاول،پاسخ دهندگان با فعالیتهای احتمالی هئیت مدیره موافقت نموده وبیانکردند که هئیت مدیره ملزم هستند که از معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی مدیرمالی ارشد اطلاع حاصل کرده واقدام به عزل وی نموده ویاگزارش آنرا بهکمیسیون بورس و اوراق بهاداربدهند.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]درمرحلهدوم ،پاسخ دهندگان رضایت خود را از فعالیت های ممکن کمیسیون بورس واوراقبهادار بیان نموده وذکر کردندکه آنها ملزم به نظارت بر فعالیتهای مدیرانمالی ارشد بوده ودر صورت تخلف، آنها را به پرداخت جریمه نقدی سنگین ویا یکسال حبس محکوم سازند.همچنین با تحلیل آماری معلوم گردید که حسابرسان داخلیدر درک خود نسبت به چگونگی زندان رفتن مدیر مالی ارشد به سبب روش معاملهتجاری تفاوت معناداری وجود دارد واستنباطهای سایر پیامدهای آنان با توجهبه روش معامله تجاری تفاوتی نمی کند.حسابرسان داخلی دریافته اند کهمعاملات با اخبار نامطلوب(بازدارنده از زیان)در قیاس با معاملات با اخبارمطلوب (کسب سود)استحقاق چنین پیامدهای سختی را ندارد.بویژهحسابرسان داخلیدر مواردی که معاملات شامل فروش سهام بر اساس اخبار نامطلوب باشد تماسلکمتری به ارسال گزارش مدیر مالی ارشد ویا اجبار او به پرداخت جریمه هاینقدی سنگین در قیاس با مواردی که فعالیتها شامل خرید سهام جدید بر اساساخبار نامطلوب می باشد،دارند.[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]بنابرایندو پیامد بالقوه و میانگین استنباطها در مورد پیامدها بیانگر این است کهدر مواقعی که تاجر فعالیت خود را براساس اخبار مطلوب(سودآور)انجام میدهد،پیامدهای بیشتری نسبت به تجارتهای با اخبار نامطلوب(بازدارنده اززیان)در پی دارد.[/HIGHLIGHT]
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

 2. #2
  کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
  تاریخ عضویت
  ۸۶-۰۸-۱۸
  نوشته ها
  9,840
  سپاس ها
  13
  سپاس شده 84 در 80 پست

  Re: معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی

  [HIGHLIGHT=#ffffff]هدفاین تحقیق این است که چگونه و چه زمانی حسابرسان داخلی به غیر قانونی وغیر اخلاقی بودن فعالیتهای معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی پی برده واستنباطهایشان را در رابطه با مجازاتهای مناسب در مورد این فعالیتهاارزیابی می کنند.[/HIGHLIGHT]

  [HIGHLIGHT=#ffffff]جهتآگاهی بیشتر جامعه حسابرسی داخلی از تفاوتهای بین شرکتها از نظر خط مشیهای مهم فعالیت های تجاری سهام توسط کارکنان ، اطلاعاتی از خط مشیشرکتهای پاسخ دهندگان بدست آمده است.[/HIGHLIGHT]

  معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی از منظر حسابرسان داخلی
  [HIGHLIGHT=#ffffff]مترجم: مهراب کریمی[/HIGHLIGHT]

  [HIGHLIGHT=#ffffff]Insider Trading from the[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff] Internal Auditer"s Perspective[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]Sponsored by:[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]Dallas Chapter of the Institute of Internal Auditors[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]Authors:[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]Mary B. Curtis,Ph.D, CPA, CISA, [/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]University of North Texas[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff]April 2007[/HIGHLIGHT]
  [HIGHLIGHT=#ffffff](Survey Result: 2006-2007)[/HIGHLIGHT]
  [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •