مرورگر كرم گوگلمرورگر جديد گوگل با نام كرم (Chrome) دردسترس كاربران قرار گرفت. بعد از اينكه مرورگر قدرتمند فاير فايكس باقابليت ها و سرعت بالاي خود عرصه را بر بازار اينترنت اكسپلورر تنگ كرداينك گوگل هم وارد اين ميدان شده است و گفته مي شود اين مرورگر جديد كههمانند فاير فاكس به صورت كد باز (Open Source) عرضه شده است مي خواهدكامل كننده دو مرورگر قدرتمند مذكور شود. و شايد در آينده اي نه چندان دوراين مرورگر بلايي را سر فاير فاكس بياورد كه چندي پيش فاير فاكس بر سراينترنت اكسپلورر آورد. خوب حال بايد ببينيم اين مرورگر كم حجم و پر سرعتگوگل چگونه در بين كاربران رواج پيدا مي كند و اوج مي گيرد. نسخه بتاي اينمرورگر براي نسخه هاي ويندوز در بيش از 100 كشور مختلف ارائه شده است وهمچنين گوگل در نظر دارد جهت سيستم عامل هاي لينوكس و مكينتاش هم اينمرورگر را توسعه دهد. آنچه مسلم است نمي توان از كنار محصولات گوگل بهراحتي و بدون توجه گذشت. و ديگر اينكه گوگل دانلود اين مرورگر را برايكاربران ايراني غير قابل انجام كرده است. البته حتماً گوگل از اين مسئهغافل است كه نرم افزار ها در ايران از طريق CD انتشار پيدا مي كنند. چوناز طرفي سرعت اينترنت براي دانلود نرم افزار براي عموم كاربران بسيارپايين است. و از طرف ديگر در ايران با كمترين قيمت مي توان يك CD حاويانبوهي از نرم افزار هاي كم حجم و گاه گرانقيمت را با قيمت نازل تهيه كرد.