آشنايي با google site map

قبل از هر چيزي بايد بگويم كه site mapيا نقشه سايت رويه كاويدن صفحات شما توسط گوگل را عوض نمي كند بلكه مكمليبراي نحوه كاوش صفحات سنتي ارائه مي كند. در روش سنتي موتور روبوت موتورجستجو با دنبال كردن لينك ها صفحات را پيدا مي كند و با مقايسه آنها بابانك اطلاعاتي خود مي تواند يك بانك اطلاعاتي به روز و آماده داشته باشد.اين بدان معناست كه احتياجي نيست كه آدرس همه صفحات خود را در اين نقشهقرار دهد. روبوت كاونده گوگل هنوز هم همه لينك هاي موجود در صفحات شما رامي پيمايد. چه در نقشه سايت ذكر شده باشد و چه نشده باشد. ولي آنچه مسلماست بوسيله نقشه سايت شما آدرس صفحاتي را به گوگل معرفي مي كنيد كهراهنمايي براي روبوتهاي كاونده آن است.

با خواندن مراحل زير چگونگي عملكرد نقشه سايت گوگل اطلاعات بيشتري بدست مي آوريد.

1ــوب مستر يا مدير سايت آدرس يك سري صفحات مفيد سايت خود را همراه باويژگيهايي (مانند تاريخ آخرين تغييرات، الويت و دوره هاي زماني ايجادتغييرات) به نقشه سايت اضافه مي كند. اين صفحه طبق پروتكل نقشه سايت كهتوسط گوگل تعريف شده است بايد با فورمت XML ذخيره شود. نام اين فايلمعمولاً sitemap.xml است كه در دايركتوري اصلي (root directory) قرار ميگيرد.

گوگل فايل متني يا txt. ساده را هم قبول مي كند، اما نقشه سايتي كه با فورمت XML ذخيره شده است در اولويت بالاتري قرار مي گيرد.

2ــوب مستر يا مدير سايت آدرس اينترنتي نقشه سايت را به گوگل ارائه مي دهد.گوگل آن را براي ساختار صحيح بررسي مي كند و نتيجه را نمايش مي دهد. بعداز اينكه گوگل نقشه سايت را پذيرفت. گوگل طبق برنامه خود شروع به كندو كاودر آن مي كند. مدت كوتاهي بعد از اينكه مدير سايت نقشه سايت جديد را واردسايت كرد روبوت هاي گوگل وارد وب سايت مي شوند و مطالب جديد و اصلاح شدهرا در ليست خود اضافه مي كنند.

3ــ بعد از ايجاد هر تغييري در سايتمدير سايت نقشه سايت خود را به روزرساني كرده و آدرس صفحاتي را كه در آنهاتغييراتي ايجاد كرده در نقشه سايت خود اضافه مي كند. و آنرا دوباره بهگوگل ارائه مي دهد.

به همين سادگي! حتي احتياج به دانش خاصي درمورد فورمت XML يا نرم افزارهاي مربوط به آن نداريد. يكبار كه نقشه سايتگوگل اجرا شد. ارائه مجدد آن به گوگل مي تواند به صورت اتومات انجام گيرد.