كوكي ها
كوكي چيست؟
كوكي عبارت است از يك پيغام كه سرور به مرورگر (Browser ) شما مي فرستد. مرورگر شما اين پيغام را در يك فايل متني ( Text) ذخيره مي كند. پس از آن هر بار كه كه شما به آن سرور مراجعه مي كنيد (يعني يك صفحه از وب سايتي را كه روي آن سرور قرار دارد باز مي كنيد. ) يابه عبارت ديگر هر بار كه مرورگر شما (مثلاً اينترنت اكسپلورر ) در خواستيك صفحه از آن سرور مي كند اين پيغام را به آن سرور باز مي گرداند.

هدفاصلي كوكي ها شناسايي كاربران است تا تنظيماتي را كه كاربر بنا بر سليقهخود دفعة قبل روي يك وب سايت مثلاً ياهو انجام داده اكنون هم بتواند صفحهرا با همان تنظيمات دفعه قبل برايش باز كند. براي مثال فرض كنيد درHotmail يك ايميل درست كرده ايد و اكنون بعد از چند روز دوباره وارد سايتHotmail مي شويد تا با وارد كردن ID (يا شناسه ) و پسورد وارد ايميل خودشويد و مشاهده مي كنيد كه با باز شدن صفحه ID شما از قبل نوشته شده است ياحتي اگر از قبل اين امكان را ايجاد كرده باشيد پسورد شما هم وارد شده فقطكافيست اينتر را بزنيد و وارد ايميل خود شويد. و زمانيكه در گوگل زبان خودرا انتخاب مي كنيد و دفعه بعد كه وارد گوگل مي شويد و زبان مورد نظر شمابه طور اتوماتيك انتخاب شده است همه اين كارها و بسياري از كارهاي ديگراينچنيني بوسيله كوكي ها انجام مي شود در حقيقت از طريق كوكي ها سرور وبصفحات را مطابق عادت و سليقه شما باز مي كند و به اين طريق در وقت و حوصلهشما صرفه جويي مي شود.


مشكلات كوكي ها
كوكي ها مكانيزمكاملي براي شناسايي نيستند، ولي كارهايي را ممكن مي سازند كه شايد بدونآنها انجام همين كارهاي ساده غير ممكن بود. در اينجا به بررسي چند مشكل كهاز كارايي كوكي ها مي كاهد مي پردازيم.

افراد معمولاً از كامپيوترها به طور مشترك استفاده مي كنند. هر كامپيوتري كه در يك مكان عمومي مانندمحل كار يا حتي در خانه معمولاً به طور اشتراكي چند نفر از آن استفاده ميكنند. و چندين نفر در زمان هاي مختلف بوسيله اين كامپيوتر به اينترنت متصلمي شوند. كوكي ها نمي توانند نياز همه آنها را همزمان برآورده كنند. فرضكنيد از يك مكان عمومي مانند يك كافي نت در حال خريد از يك فروشگاهاينترنتي هستيد. اين فروشگاه اينترنتي روي كامپيوتري كه از آن براي خريداستفاده مي كنيد يك كوكي قرار مي دهد تا اگر بار ديگر وارد اين فروشگاهاينترنتي شديد حساب شما را استفاده كند. فروشگاههاي اينترنتي معمولاً دراين زمينه بسيار هشدار مي دهند. يا فرض كنيد كه شما با استفاده ازكامپيوتر شخصي همسرتان از فروشگاه اينترنتي آمازون خريد كرده ايد و حالاگر همسرتان بعد از شما براي خريد وارد آمازون شود فقط با يك كليك ميتواند خريد كند البته با حساب شما!
در يك كامپيوتر با سيستم عامليمانند ويندوز NT يا يونيكس كه حسابها به طور مناسب و درست در اختياركاربران قرار مي گيرند كمتر اين مشكلات پديد مي آيند.

اگر كوكي هاپاك شوند. اگر شما با مرورگر خود ( مانند اينترنت اكسپلورر ) مشكل داريد.و از شركت پشتيباني كنندة اين مرورگر كمك بخواهيد ممكن است اولين چيزي كهبه شما بگويند تا انجام دهيد پاك كردن temporary Internet files يا همانفايلهاي موقت اينترنتي در شاخه ويندوز باشد. زمانيكه اين كار را مي كنيدتمام كوكي ها را از دست مي دهيد و اگر سايتي را كه قبلاً بازديد كرده ايدبعد از اين عمل دوباره بازديد كنيد آن سايت شما را به عنوان يك كاربر جديدفرض خواهد كرد و براي شما يك كوكي جديد مي فرستد. و به همين علت است كهبعضي از سايتها از شما مي خواهند كه در آنها ثبت نام كنيد ( يا اصطلاحاًرجيستر شويد. ) جون اگر با يك كلمه كاربري ( User Name ) و يك كلمه عبور (Password ) شما مي توانيد وارد حوزه شخصي خود در آن سايت شويد حتي اگرفايل كوكي را از دست داده باشيد.
چندين كامپيوتر. افراد زيادي در روزاز بيش از يك كامپيوتر براي دستيابي به اينترنت استفاده مي كنند. به عنوانمثال اگر شما يك كامپيوتر در محل كار و يك كامپيوتر در خانه و يك لپ تاپبراي خارج از اين دو محل استفاده مي كنيد براي هر كامپيوتري كه با آن بهيك وب سايت متصل مي شويد كوكي هاي جداگانه براي هر كامپيوتر ارسال مي شودو اين سبب مي شود كه تنظيمات خود را براي هر كامپيوتر به طور جداگانهانجام دهيد كه خسته كننده است.
حل مشكلات مذكور احتمالاً به همين سادگي ها هم نيست مگر اينكه از كاربر خواسته شود در سايت مذكور ثبت نام كند.