زبان اينترنت
شبكه ابر بزرگراه اطلاعات : اينترنت

وب و www و w3 : كل وب

صغحه وب ( web page ) : يك پرونده ساده وب هر چيزي كه در پنجره مرورگرتان (browser ) ميتوانيد بينيد.

مرورگر،مرورگر وب ( browser , web browser ) : قسمتي از نرم افزار كه دركامپيوتر و به شما اجازه مي دهد تا صفحات وب را ببينيد. معمولترينمرورگرهاي وب يا web browser ها عبارتند از Internet Explorer و Netscape.

Web Site :يك سري از صفحات وب كه به صورت منطقي با يكديگرارتباطدارند و آنها معمولاً ظاهر و حال و هواي مشابهي دارند وبه يك موضوع مرتبطمي شوند.

home page : رساله مقدماتي يا صفحه خوش آمد گويي براي يكوب سايت را گويند. home page شخصي يك نفر يك صفحه وب است كه خود او راتوصيف مي كند.

Link , Hot link , Hyper link: يك قسمت از يك صفحهوب كه با كليك كردن بر روي آن مي توان به جاهاي ديگري رفت مثال: اين يكلينك به موتور جستجوي گوگل است

لينكها معمولاً با رنگهاي متفاوت و يا به صورتUnder line از متن اصلي شناخته مي شوند.

Brokenlink : يك لينك كه شما رابه صفحه اي آدرس مي دهد كه در گذشته وجود داشتهولي اكنون وجود ندارد واگر شما بر روي آن كليك كنيد آنچه در برابر شماظاهر خواهد شد صفحه اي است كه در آن پيغام page not found (صفحه پيدا نشد) يا page can not display ( صفحه قابل نمايش نيست ) يا Error 404 (خطاي404 ) وجود دارد.

Hyper text : متني كه مي تواند شامل لينكهايي باشد.

HTML : اين زباني است كه تمامي صفحات وب بر اساس آن نوشته شده اند.

URL : اين آدرس يك صفحه وب است براي مثال :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

URL يك صفحه وب است.

Webserver, Web Server :يك وب سرور كامپيوتري است كه تعدادي صفحات وب را در خودداشته و آنها را به كامپيوترهايي كه آن صفحات را در خواست مي كنند ارائهمي دهد. هيچ چيز بسيار ويژه اي در اين كامپيوترها وجود ندارد و فقط يككامپيوتر معمولي است كه نرم افزارهاي ويژه اي را اجراء مي كند. ( با اينوجود يك كامپيوتر به اندازه كافي قوي است. )

SURF : سرفينگ در وب (surfing the web ) به اين معناست كه به صورت تصادفي از اينترنت استفادهكنيم بدون داشتن يك جهت مشخص و فقط با دنبال كردن لينكها به سايت يا صفحهجالبي برسيد.

Cyber : يك ملك نيست اما در بافت اينترنت وجود دارد.

Cyber space : يك دنياي مجازي در اينترنت است.

newbie : يك شحص كه در اينترنت تازه كار است يا در يك زمينه خاص در اينترنتتازه كار است مثلاً در زمينه هايي مانند : Use net , IRC يا در يك گروهبخصوص مانند mailing list يا يك گروه حبري.

post : وقتي كه شما بهيك بحث و نظرخواهي عمومي پيغام ميفرستيد شما در حال عمل posting هستيد.كلمه post مي تواند به عنوان يك فعل بكار رود.( I posted a message ) يابه صورت اسم ( that was a nice post )

FAQ : مخفف كلمات «Frequently Asked Question » است. كه بر اساس سئوالات تكراري كه افرادتازه كار يكي پس از ديگري از افراد با تجربه تر در بحثهاي on line ميپرسند شكل گرفته است. حرفه ايهايي كه از پاسخ دادن به سئوالات تكراري خستهشده اند شروع به نوشتن ليستي از سئوالات مكرر پرسيده شده و جوابهايشانكردند بنابراين تازه كارها ( New bies ) مي توانند به آنها مراجعه كنند.

اكنون FAQ توسعه يافته و عمومي تر طراحي شده و مي توان از آنها براي آشنايي با يك موضوع خاص استفاده كرد.

Download: به معني انتقال يك فايل از يك كامپيوتر دور از كامپيوتر شما بهكامپيوترتان است.از نظر فني هر بار كه شما يك صفحه وب را روي صفحه مانيتورخود نگاه ميكنيد آن را download ميكنيد. (و همه اجزاي آن صفحه وب را ازقبيل عكس ها و آنچه كه در بر مي گيرد )

Shareware : نرم افزارهايي كه به صورت رايگان هستند كه معمولاً نگارش سبك هستند و اغلب مي توانند از وب download شوند.

ISP: مخفف «internet service provider » است. آنها كمپانيهايي هستند كهدسترسي به شبكه اينترنت را براي شما فراهم مي كنند شما معمولاً از يك مودمكه به يك خط تلفن وصل شده است استفاده ميكنيد كه با گرفتن شماره شما را بهISP تان وصل مي كند.

Band width : اين يك تعريف فني دارد اما بيشتربراي توصيف اينكه چه مقدار اطلاعات در واحد زمان يك خط معمولي مي تواندانتقال دهد بكار ميرود و اين به سرعت خط ارتباطي شما با اينترنت بستگيدارد.

E-anything : شما مي توانيد از پيشوند E براي هر فعاليتي كهدر اينترنت انجام مي شود استفاده كنيد E-learning ( آموزش الكترونيكي يااينترنتي ) و يا E-comerrce ( تجارت الكترونيك ) مثالهاي معمولي از ايندست هستند. اين سنت در سراسر جهان از E-mail ( كه مخفف Electronic Mail )نشات گرفته شده است.