ويروسهاي بوت سكتور

با گذشت زمان همانطور كه ويروس نويسان ماهرتر وخبره تر شدند حقه هاي جديدتري ياد گرفتند يك حقه كه دانستن آن مهم استتوانايي فراخواني ويروس در حافظه است به طوريكه تا زمانيكه كامپيوتر كارمي كند اين ويروس ها جولان مي دهند. كه اين خود باعث مي شود كه ويروسهاخود را به بسيار راحتر تكثير كنند يك حقه ديگر آلوده ساختن Boot Sector در فلاپي ديسك و هارد ديسك است. Boot Sector يك برنامة كوچك است و اولينقسمت از سيستم عامل است كه توسط كامپيوتر فراخواني مي شود. Boot Sectorشامل يك برنامه كوچك است كه براي كامپيوتر تعيين مي كند كه چگونه سيستمعامل را فراخواني كند. يك ويروس با قرار دادن كد خود در Boot Sector اجرايخود را گارانتي مي كند. بنابراين ويروس مي تواند به راحتي در كامپيوترفراخواني شود بنابراين قادر است هر زمان كه كامپيوتر روشن مي شود شروع بهكار كند. اين ويروسها به راحتي مي توانند بوت سكتور يك فلاپي ديسك راآلوده كنند و با انتقال آن بين كامپيوترهاي ديگر مانند آتش ناشي از انفجارمنتشر شوند.

اما امروزه اين ويروسها مانند گذشته يك كابوس نيستند.چون امروزه گرافيك يك عنصر جدا نشدني از نرم افزارها شده است و در نتيجهحجم آنها به شدت افزايش پيدا كرده است و به ندرت مي توانيد نرم افزاري راپيدا كنيد كه روي يك يا حتي چند فلاپي ديسك جا شود. امروزه نرم افزار هابيشتر روي CD بين كامپيوتر ها جابجا مي شوند و چون CD ها عموماً قابل رايتمجدد نيستند و اگر هم باشند بايد بوسيله نرم افزار انجام شود اين ويروسهاو ديگر ويروسهاي قابل اجرا به راحتي نمي توانند بين كامپيوتر ها تكثيرشوند. ولي هنوز اينترنت وجود دارد. پس هميشه خطر آلوده شدن وجود دارد.