در چند سال گذشته، تعداد زیادی زبان برنامهنویسی منبعباز بهوجود آمده است، اما از زمانی که زبان برنامهنویسی بیسیک مطرح بود، دیگر هیچ زبانی بهسادگی آن وجود نداشته است. از اینرو، تلاشهایی برای ارایه زبان برنامهنویسی به ذهنهای ناآماده برای برنامهنویسی انجام شده است. در ادامه به چند زبان منبع باز که بسیار سادهاند و برای آموزش کودکان مناسبند را معرفی خواهیم کرد:


Scratch

گروه Lifelong Kindergarten در دانشگاه صنعتی ماساچوست (MIT) دست به خلق زبان جدیدی زدهاند که با محیط و زبانی بسیار ساده برای کودکان مناسب است.

این زبان که اسکرچ نام دارد، از محیطی گرافیکی بهره میبرد و بر مبنای زبان Squeak ساخته شده است.
کدنویسی در این زبان بهصورت لگویی و با روی هم گذاشتن تکهکدهایی که با رنگ از هم جدا میشوند، انجام میشود. تمام مفاهیم پایهزبانهای برنامهنویسی در این زبان وجود دارد و بهکمک این زبان میتوان از انیمیشین و صدا بهسادگی در برنامه بهره برد.

این زبان برنامهنویسی تحت ویندوز یا مکینتاش اجرا می شود و هنوز نسخه رسمی آن برای لینوکس آماده نشده است.

Alice

هرچند که اسکرچ با گرافیک دوبعدی، متون و دیگر مفاهیم برنامهنویسی «تخت» کار میکند، در مقابل، آلیس مفاهیم پایهبرنامهنویسی را در محیط سهبعدی بازیها و فیلمها آموزش میدهد. آلیس با جاوا نوشته شده است و تقریبا مثل اسکرچ، میتوانید با کشیدن و انداختن چیزها برنامه بنویسید.

آلیس را گروهی از محققان دانشگاه کارنگی ملون (Carnegie Mellon University) توسعه دادهاند و در لینوکس، مک و ویندوز میتوان از آن استفاده کرد. این محیط برنامهنویسی منبعباز است و میتوانید کد آن را دریافت کنید، اما گروه برنامهنویسی علاقهای به دریافت همکاری از خارج ندارند و خودشان مایل به توسعه هستند. آلیس از سال 1999 مشغول به فعالیت است و قدیمیترین و توسعهیافتهترین محیط برنامهنویسی برای کودکان بهحساب میآید و در بیشتر مدارس جهان تدریس میشود.

Shoes

این زبان که در ابتدا توسط یک نفر شروع شد، اکنون توسط جامعه بزرگی از برنامهنویسان توسعه داده میشود و بر مبنای زبان برنامهنویسی روبی (Ruby) پیادهسازی شده است. این زبان بیشتر به برنامهنویسی سنتی نزدیک است و بیشتر بر سادگی دستورات تاکید دارد. هنوز محیط گرافیکیای مشابه دو زبان بالا برای این زبان آماده نشده است. شوز روی هر سه سیستمعامل مطرح کار میکند و کتابخانه بزرگی از نرمافزارهای منبعباز نوشته شده با این زبان نیز روی وبسایت این زبان وجود دارد.

زبانهای دیگری نیز برای یادگیری کودکان تلاشهای زیادی داشتهاند، مایکروسافت نیز با عرصه زبان کودکان خود Small Basic، که محیطی بسیار شبیه محیط داتنت استودیو دارد، سعی بر جذب کودکان دنیا بهسمت نرمافزارهای خود دارد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

---
به نقل از FOSS.ir