اگر همه ما دختر عمه، دختر دایی، دختر خاله، پسر عمه، پسر دایی، پسر خالهو … را با هم جمع کنیم فکر نکنم به تعداد فرزندان آقا و خانم (تصویر بالا)فوق برسد.

سر خود را به درد نیاورید، تعداد بچه های این خانواده 17 تا هست!!!

البته گویا این خانواده که سعی دارد تعداد را به عدد رُند تری برساند،آنها در انتظار 18 بچه هستند… (یعنی با حساب کردن پدر و مادر یک خانواده20 نفری)

اگر سعی کنید از عکس بالا این تعداد جمعیت عظیم را حذف کنید خانه بسیاربزرگ می بینید، بله این خانه که قطعا برای این خانواده 19 نفری (فعلاالبته) بسیار کوچک است…

به هر حال این خانواده شعار “فرزند کمتر،​زندگی بهتر” را کاملا رعایت کرده…