چند نمونه فایل فلش راجع به فیزیک مکانیک :


جهت بردار سرعت زاويهاي
[flash=425,350:2x0ef03i]http://mazjin.persiangig.com/flash/mechanic/RotateWithOmega.swf[/flash:2x0ef03i]دو نوسانگر كوپلشده
[flash=425,350:2x0ef03i]http://mazjin.persiangig.com/flash/mechanic/CoupledSHM.swf[/flash:2x0ef03i]سقوط گربه و افتادن آن بر روي دوپا
[flash=425,350:2x0ef03i]http://mazjin.persiangig.com/flash/mechanic/CatOnItsFeet.swf[/flash:2x0ef03i]يك حركت از ديد دو ناظر
[flash=425,350:2x0ef03i]http://mazjin.persiangig.com/flash/mechanic/Relativity.swf[/flash:2x0ef03i]سينماتيك حركت پرتابي
[flash=425,350:2x0ef03i]http://mazjin.persiangig.com/flash/mechanic/ProjKinematics.swf[/flash:2x0ef03i]دو نوسانگر ساده
[flash=425,350:2x0ef03i]http://mazjin.persiangig.com/flash/mechanic/TwoSHM.swf[/flash:2x0ef03i]حركت با شتاب ثابت
[flash=425,350:2x0ef03i]http://mazjin.persiangig.com/flash/mechanic/ConstantAccel.swf[/flash:2x0ef03i]مقايسه حركت پرتاب و سقوط آزاد
[flash=425,350:2x0ef03i]http://mazjin.persiangig.com/flash/mechanic/TwoBallsGravity.swf[/flash:2x0ef03i]قانون هوك
[flash=425,350:2x0ef03i]http://mazjin.persiangig.com/flash/mechanic/HookesLaw.swf[/flash:2x0ef03i]جسم چرخان در يك دايره عمودي
[flash=425,350:2x0ef03i]http://mazjin.persiangig.com/flash/mechanic/VertCircular.swf[/flash:2x0ef03i]


منبع : [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]