تاثیر بالهای کوچک پروانه در افزایش شتاب برای گریز از شکارچیان

محققانو زیست شناسان چندین موسسه زیست شناسی با بررسی خصوصیات رفتاری و پروازیپروانه ها دریافتند که بالهای کوچک عقبی در پروانه ها یکی از عوامل اصلیدر افزایش شتاب و قابلیت گریز از مقابل شکارچیان است.

محققاناکولوژیست چندین موسسه تحقیقاتی از جمله دانشگاه کورنل طی مطالعاتی جدید وبررسی طبیعت پروانه ها دریافتند که عامل چالاکی این حشرات در فرار از دستمهاجمان، بالهای عقبی آنهاست. به گفته محققان در میان این جانداران برایفرار از دست یک مهاجم نیازی به سریع بودن نیست تنها غیر قابل پیش بینیبودن کفایت می کند.

محققان از گذشته از ارتباط میان توانایی گریزپروانه ها طی دوره های تکاملی با درخشانی رنگ بالهای آنها مطلع بودند. اینبه آن معنی است که رنگهای درخشان و پر زرق و برق به طور معمول در اینحشرات به مهاجمانی نظیر پرندگان این هشدار را می دهد که این پروانه دارایقابلیتهای تدافعی از قبیل طعم ناخوشایند و یا چابکی و سرعت بالاست و ارزشصرف انرژی برای شکار را ندارد.

این پدیده توسط افرادی که برای شکارپروانه های زیبا و رنگارنگ اقدام کرده اند به خوبی تجربه شده است زیراهرچه رنگ بال این جانداران متنوع تر و درخشان تر باشد، شکار آنها دشوارترخواهد شد.

با این حال تاکنون نقش بالهای کوچک پشتی پروانه ها درافزایش قابلیت گریز در آنها کشف نشده بود. به همین دلیل زیست شناسان طی یکازمایش بالهای کوچک پشتی پروانه ای را قطع کرده و شیوه و مسیر پرواز او رابه واسطه دو دوربین تصویربرداری تحت نظر گرفتند.

سپس تصاویر سهبعدی به دست آمده بر روی یک رایانه مورد پردازش قرار گرفته و سرعت پرواز،شتاب، سرعت تغییر مسیر و انحنا دادن در مسیر پرواز حشره به ثبت رسید.نتایج نشان داد که قطع شدگی بالهای عقب تاثیری بر فرایند پرواز حشره ندارداما می تواند شتاب پروانه را به نیم برساند. این بالهای کوچک هوا راشکافته و انرژی مازادی را برای چرخش سریع و ناگهانی در هنگام تحت تعقیبقرار گرفتن در پروانه ایجاد می کند.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، بهگفته محققان در برخی گونه ها از این حشرات رنگ آمیزی بالها ارتباط مستقیمبا توانایی قطعی تدافعی دارد و مهاجم تنها با مشاهده این نوع رنگ آمیزی ازشکار پروانه خودداری می کند. به همین دلیل پروانه هایی که طعم آنها برایشکارچیان ناخوشایند است از سرعت پرواز پایینی برخوردار بوده و به ظاهر بهراحتی قابل شکار خواهند بود. از دیگر خصوصیات تدافعی پروانه ها ساختار فلسمانند بالهای آنهاست که به دلیل همین ساختار به راحتی از میان منقارپرندگان لغزیده و رها می شوند.

منبع : خبرگزاری مهر