مورچه باستانی:
تنها سه گونه دیگر از این نوعمورچه (Martialis heureka) در جهان وجود دارد که تمامی آنها در خارج ازشهر مناوس در آمازون یافت شده اند. با این حال نمونه ای که دانشمندان درسال 2008 با آن مواجه شده اند با داشتن قدمتی برابر 120 میلیون سال آن رادر میان دیگر گونه های موجود بی نظیر می کند.

و این هم گونههای شگفتیساز انگل حشرات و حشرهخوار:

Myrmeconema neotropicum انگل مورچه:
انگل Myrmeconema neotropicum دارای خصوصیتی است که باعث مجزا شدن آن ازدیگر گونه های مشابه شده است. به این معنی که شکم مورچه ها زمانی که بهاین انگل آلوده شود متورم و سنگین شده و به رنگ قرمز روشن درمی آید. دراین صورت پرندگان گیاه خوار این مورچه ها را که سرعت خود را نیز از دستداده اند با میوه اشتباه گرفته و می بلعند که این امر در نهایت منجر بهانتشار لاروهای این انگل می شود.

موش حشره خوار جهنده:
اینگونه 126 ساله که با نام «سنجی صورت خاکستری» نیز شناسایی می شوند برخلافظاهری که دارد از دسته جوندگان نبوده و از حشرات تغذیه می کند. نکته جالبتوجه در مورد این جاندار که گونه آن را بی نظیر کرده تعلق داشتن به تیرهفیلهاست.
aent.persianblog.ir