سوسک سیاه گندم

Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777)
Ground beetle
(Coleoptera: Carabidae)

معرفی آفت
لاروهااز برگ و حشرات کامل از گل و دانه ها در مرحله شیری تغذیه می نمایند.خسارت لارو روی جوانه های گندم مشاهده می شود که در اثر آن برگها روی زمینمی خوابند. خسارت این آفت بصورت لکه ای در مزرعه دیده می شود و حشرات کاملروز گندمهای شیری از قاعده دانه شروع به تغذیه می کنند. آفت درتمام مناطقکشور بویژه گلستان، مغان، لرستان، آذربایجان، فارس، کرمانشاه و ایلامگسترش دارد.

گیاهان میزبان
گیاهان میزبان این حشره شامل گندم، جو، چاودار، ذرت، یولاف و گونه هایی از گیاهان وحشی خانواده گندمیان است.

زیست شناسی
زمستانرا به صورت لارو در زیر خاک به سر می برد. در اوائل بهار از برگهای ضعیفغلاتی که تازه سبز شده اند تغذیه می کنند. حشرات کامل در اواخر بهار واوائل تابستان هنگامی که دانه های غلات شیری شده اند شروع به تغذیه میکنند. سپس جفت گیری و حشره ماده تخمها را تا عمق 18 سانتی متری به صورت تکتک یا در دسته های 5-3 عددی در خاک می گذارد. هر حشره ماده 80-40 عدد تخممی گذارد. دورة جنینین تخم 17-8 روز و 3 سن لاروی دارد. لارو به صورت سن 1یا 2 و به ندرت به صورت سن 3 زمستانگذرانی می کند. این حشره دیا پوز حقیقیندارد ولی فعالیت تغذیه ای آن در فصل سرد نقصان می یابد. طول دوره لارویحدود 86 روز و لارو در طول روز در دالانهای زیرزمین استراحت نموده و شبهابرای تغذیه خارج می شود.

لارو سوسک سیاه گندم (Zabrus tenebrioides (Goeze, 1777نحوه خسارت
نحوهخسارت این لاروها به چند صورت است، آنها شبانه کانال می زنند و از خاکخارج می شوند، سپس نوک برگ گیاهچه های گندم را میگیرند و به داخل کانال میبرند و از آن تغذیه می کنند و یا تنها از قسمت های سبز گیاه تغذیه کرده ورگبرگها را بر روی زمین باقی می گذارند، این حالت بیشتر در مواقعی دیده میشود که جمعیت لاروها زیاد است. ابتدا از پارانشیم خورده و رگبرگ را به جامی گذارد.

کنترل
کنترل زراعی:
1- رعایت تناوب زراعی بامحصولاتی چون آفتابگردان، نخود، کلزا و عدم کشت گندم و جو در مزارع آلوده،شخم عمیق تابستانه بلافاصله پس از برداشت محصول، سوزاندن کاه و کلش درمناطق آلوده از روشهای زراعی مؤثر در کاهش جمعیت این آفت است.
2-انجام شخم و دیسک پس از برداشت، شخم عمیق تابستانه بلافاصله پس از برداشت گندم و جو در کاهش آفت سوسک سیاه گندم موثر است.
کنترل شیمیایی:
1- دیازینون G 5 %و- 30-40 کیلوگرم در هکتار بمحض دیدن اولین خسارت
2- دیازینون EC 60 % و 1 لیتر در هکتار بمحض دیدن اولین خسارت
3- کارباریل WP 85 % و3.5-3 کیلوگرم در هکتار بمحض دیدن اولین خسارت
4- فوزالن EC 35% و 2-1.5 لیتر در هکتار بمحض دیدن اولین خسارت
5-کلرپیریفوس EC 40.8 % و 2-1.5 لیتر در هکتار بمحض دیدن اولین خسارت

aent.persianblog.ir