اینروزها با پیشرفت تکنولوژی مشکلات زندگی بشر قابل حل شده است. حتی کسانی کهسحرخیز بودن برایشان دشوار است و به اصطلاح خوشخواب هستند هم می توانند بهمدد گجتی که در شکل می بینید، صبح زود از خواب بیدار شوند.
طراحی اینساعت لیزری جدید به نحوی است که بعد از شروع زنگ زدن ، برای ساکت کردنشمجبورید از خواب بیدار شده و کاملا هوشیار شوید. چرا که باید به سمت هدفیکه مشخص شده شلیک کنید تا ساعت خاموش شود.
قبلا نیز نمونه های مشابهیاز این ساعت به بازار عرضه شده بود. تفاوت این ساعت با نمونه های قبلی دراین است که تنظیمات ساعت مذکور دو حالت دارد : Normal و Hard . در حالتنرمال برای خاموش کردن ساعت، کافیست فقط یکبار به آن شلیک کنید. ولی درحالتHard باید پنج بار به هدف بزنید تا ساعت در وضعیت snooze قرارگیرد. بهاعتقاد من هر قدر هم که خوشخواب باشید، بعد از پنج بار به هدف زدن حسابیهوشیار و آماده کار روزانه شده اید.