جام جم آنلاين:


در اين گزارش به بررسي 10 گونه زيستي جديد کهدر سال 2008 کشف و مورد برسي قرار گرفته اند پرداخته شده است. در حالي کهپس از انقراض دايناسورها نسل جانداران به شکلي نامحسوس در حال انقراض است،کشف اين موضوع که برخي از گونه ها تا به حال شناسايي نشده اند، بسيارخوشحال کننده خواهد بود.


به گفته برايان اشميت کاشف گونه ايجديد از سينه سرخها، کشف گونه هاي جديد جانداران به انسان يادآوي مي کندکه جهان هنوز شگفتي هايي را براي غافلگيري پنهان نگه داشته است.

سالرو به پايان 2008 ميلادي از پر شگفتي ترين سالها در تمامي جنبه هاي حياتبشر به شمار مي رود و در همين رابطه نشريه علمي ويرد طي گزارشي به معرفي10 گونه زيستي شگفتي ساز که در سال 2008 براي اولين بار حضورشان در جهانمشاهده شده است، پرداخته است.


1- سينه سرخ جنگلي: پرنده سينهسرخ جنگلي زيتوني با نام علمي Stiphrornis pyrrholaeumus طي تحقيقات تنوعزيستي در جنگلهاي گابن کشف شد و محققان پس از مقايسه با ديگر گونه هايمشابه و انجام آزمايش هاي ژنتيکي دريافتند که اين پرنده در گونه خود و درجهان اولين به شمار مي رود.

2- کوچکترين مار جهان:اين جاندار با نام علمي Leptotyphlops carlae در انبوه جنگلهاي باربادوسدر کارائيب کشف شد. اين مار کوچک 10 سانتيمتري به باريکي يک رشته اسپاگتيبوده و به اندازه اي کوچک است که بر روي يک سکه کوچک جا مي گيرد. محققانمعتقدند که اين مار نمونه بسيار کميابي بوده و به صورت ناشناخته اي تاکنونزنده مانده است.

3- مورچه باستاني: تنها سه گونهديگر از اين نوع مورچه (Martialis heureka) در جهان وجود دارد که تماميآنها در خارج از شهر مناوس در آمازون يافت شده اند. با اين حال نمونه ايکه دانشمندان در سال 2008 با آن مواجه شده اند با داشتن قدمتي برابر 120ميليون سال آن را در ميان ديگر گونه هاي موجود بي نظير مي کند.

4-موش حشره خوار جهنده: اين گونه 126 ساله که با نام "سنجي صورت خاکستري"نيز شناسايي مي شوند بر خلاف ظاهري که دارد از دسته جوندگان نبوده و ازحشرات تغذيه مي کند.نکته جالب توجه در مورد اين جاندار که گونه آن را بينظير کرده تعلق داشتن به تيره فيلهاست.

5- انگلمورچه: انگل Myrmeconema neotropicum داراي خصوصيتي است که باعث مجزا شدنان از ديگر گونه هاي مشابه شده است. به اين معني که شکم مورچه ها زماني کهبه اين انگل آلوده شود متورم و سنگين شده و به رنگ قرمز روشن در مي آيد.در اين صورت پرندگان گياه خوار اين مورچه ها را که سرعت خود را نيز از دستداده اند با ميوه اشتباه گرفته و مي بلعند که اين امر در نهايت منجر بهانتشار لاروهاي اين انگل مي شود.

6- موش کورکوتوله: اين جاندار براي اولين بار در حدود 112 سال پيش مشاهده شده است وتا سال 2008 تجربه چنين مشاهده اي تکرار نشده است. اين موجود زماني درجنگلهاي فيليپين کشف شد که محققان از منقرض شدن نسل اين موجود اطمينانحاصل کرده بودند.

7- حلزون عظيم الجثه: اولين گونهاز حلزونهاي عظيم با نام Tridacna costata که زماني 80 درصد از حلزونهايدريايي غول پيکر درياي سرخ را تشکيل مي دادند. اين رقم در حال حاضر به يکدرصد کاهش يافته است.

8- گربه ماهي گالاگر: گونهاي ناياب از گربه ماهي ها که به احترام فعاليتهاي زيست شناسي فرانک گالاگرتوسط کاشف آن مارک پرز Rhinodoras gallagheri نام گذاشته شد.

9-پنگوئن «وايتاها»: زماني که زيست شناسان به مقايسه گونه هاي کنوني پنگوئنها با نمونه هاي موزه اي متعلق به قرنها پيش پرداختند کشف کردند که اينپرندگان در گذشته کاملا متفاوت بوده و به گونه منقرض شده Megadypteswaitaha تعلق داشته اند.

10- باکتري گرينلند: اينباکتري در عمق 2 مايلي توده هاي 120 هزار ساله گرينلند يافته شده است ودانشمندان از چگونگي حيات آنها در زير توده يخي اطمينان حاصل نکرده اند.به گفته محققان دانشگاه پن استيت تقسيم سلولي اين باکتري باستاني هر 100يا هزار سال يک بار رخ مي دهد.