از سال ۲۰۱۲ میلادی فروش لامپهای سنتی در بازارهای اروپا ممنوع خواهد شددرحالی که بیش از یکصد سال از اختراع لامپ میگذرد، بر اساس مصوبهی جدیداتحادیهی اروپا، تولید و استفاده از این چراغها به تدریج متوقف خواهدشد. از ابتدای سپتامبر ۲۰۰۹، لامپ سنتی در بازارهای اروپایی عرضه نمیشود.

لامپهایمعمولی تا ۳۰ اوت ۲۰۱۲ میلادی تولید خواهند شد. از آن پس لامپهای هالوژنو کممصرف جای نوع رایج و کلاسیک را خواهند گرفت. این تصمیم اتحادیهیاروپا با هدف حفاظت از جو زمین اتخاذ شده است.


چرا حذف "لامپهای سنتی"؟


بنابه ارزیابی کمیسیون اتحادیهی اروپا، این تغییر باعث خواهد شد که تولیدگازهای گلخانهای به میزان ۱۵ میلیون تن در سال کاهش یابد. آندریاسپیبالگس، کمیسر امور انرژی اتحادیهی اروپا، حذف تدریجی لامپهای معمولیرا تصمیمی «راهگشا» خواند.

زیگمار گابریل، وزیر محیط زیست آلمان،در برلین گفت: «این مصوبه نشانهای است برای مصرفکنندگان در جهت استفادهاز کالاهای مؤثرتر». وی افزود که این مصوبه از لحاظ مالی نیز به سودمصرفکننده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، از اول سپتامبر۲۰۰۹ قرار است تمامی لامپهای سنتی با رنگ مات و نیز لامپهای ۱۰۰ واتشفاف از بازار جمعآوری شوند. یک سال بعد لامپهای ۷۵ وات شفاف از بازارحذف خواهند شد و از اول سپتامبر ۲۰۱۱ نوبت به لامپهای ۶۰ وات خواهد رسید.از اول سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی نیز فروش لامپهای ضعیفتر ممنوع خواهد شد.


چرا لامپهای کممصرف؟


لامپهایمعمولی بهطور کلی فقط ۵ درصد انرژی مصرف شده را به نور تبدیل میکنند.بقیهی ۹۵ درصد انرژی مصرفشده به حرارت تبدیل شده و هدر میرود. بهترینلامپهای کممصرف، فقط یکپنجم لامپ معمولی به انرژی برق نیاز دارند.لامپهای LED به دلیل قیمت گران و نور سفید تند، هنوز برای مصارف خانگی مناسب نیستند


ازنظر کارشناسان کمیسیون اتحادیهی اروپا، اگر چه بهای لامپهای کممصرفگرانتر از لامپهای معمولی است، ولی در نهایت برای مصرفکننده ارزانترتمام میشوند. به دلیل صرفهجویی در مصرف انرژی برق و عمر طولانیترلامپهای جدید، هر لامپ کممصرف در مقایسه با لامپهای سنتی، در طول عمرخود ۶۰ یورو کمتر برق مصرف میکند. به کار بردن لامپهای کممصرف درخانه، حدود ۱۵ درصد از میزان مصرف برق خانهها میکاهد.

لامپهایکممصرف به شکلی موثرتری انرژی برق را به نور تبدیل میکنند. مدلهای جدیداین لامپها حدود ۳۰ درصد برق مصرفشده را به نور و مابقی را به حرارتتبدیل میکنند. به صرفهترین لامپی که وجود دارد و برای مصرفکنندگانهنوز بسیار گران است، لامپ LED است. این لامپها قادرند بیش از ۵۰ درصدانرژی مصرفشده را به نور تبدیل کنند. لامپ LED را به دلیل قیمت بالا ونور سفید تند آن، هنوز نمیتوان انتخابی مناسب برای مصرفکنندگان دانست.

ولیلامپهای کممصرف معمولی که هماکنون در بازار در دسترس همگان است، هرچند که دارای مادهی جیوه هستند، ولی در مجموع همگونی بیشتری با محیطزیست دارند.