قوانین حقوقی تنبیه کودکان

باتوجه به نتایج بدست آمده ، در سال 1979 در سوئد قانونی تصویب شد که تنبیهبدنی کودکان (مثلا به پشت بچه ها زدن)توسط والدین را ممنوع کرد. این قانونهنوز اجرا می شود. از آ زمان به بعد هم میزان بزهکاری،سوءمصرف الکل،تجاوزو خودکشی جوانان سوئدی دلایل دیگری مثل تغییر نگرش های اجتماعی و افزایشهای فرصت های جوانان هم داشت. با این حال تجربه ی سوئد نشان می دهد کهشاید تنبیه بدنی کودکان به آرامش آنان در جوانی آسیب بزند. کشورهای اشارهشده نیز به دنبال سوئد ،قوانینی در ممنوعیت به پشت کودکان زدن به عنوانتنبیه تصویب کرده اند:
فنلاند 1984/ دانمارک 1986/ نروژ1987/ اتریش 1989/ قبرس 1994/ لیتوانی 1998/ کرواسی 1999/ آلمان و اسرائیل 2000 (سانتراک،1385)
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران
طبق مواد:
1،قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ، کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمامهجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون بهره مند میشوند.
1179،قانون مدنی در باب نگهداری و تربیت اطفال ، ابوین حق تنبیهطفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج ازحدود تاُدیب تنبیه نمایند.
2،قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، هرنوعاذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانیو اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوعاست و در ماده ی 4 همین قانون هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی وروحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت ازتحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا دهمیلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردد.
همینطور طبق ماده ی 5 این قانون کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شاکی خصوصی ندارد (منصور،1383).