تحقيقات ويژه درباره فعاليت هاي كلاهبرداران 20 ميليارد توماني ابعاد تازهيي از پرونده شان را فاش كرد و اين باند را در رديف يكي از بزرگ ترين شبكههاي كلاهبرداري كشور قرار داد.

به گزارش خبرنگاری حوادث اعضاي اينباند كه هفت نفر از آنها به دستور بازپرس حسن بابايي رئيس شعبه شش بازپرسيدادسراي ناحيه شش تهران در بازداشت به سر مي برند تاكنون اعتراف كرده اندبا توسل به روش هاي متقلبانه از 400 نفر مبلغي در حدود 20 ميليارد تومانكلاهبرداري كرده اند. بازپرس بابايي در اين باره به خبرنگار ما گفت؛ اينباند يكي از 10 شبكه بزرگ كلاهبرداري در كشور است كه تاكنون شناسايي ومتلاشي شده است. وي خاطرنشان كرد؛ تحقيقات براي افشاي فعاليت هاي اين شبكهبا شكايت تعداد زيادي از مالباختگان آغاز شد و سرانجام پس از ماه ها تلاشاعضاي اين باند در دام قانون گرفتار شدند.

وي افزود؛ تبهكارانمعمولاً در طرح ريزي هايشان يك سوژه خاص را انتخاب و نقشه هايشان را رويآن متمركز مي كنند اما اعضاي اين باند فعاليت شان را محدود به موضوع خاصينمي كردند و هر فرد يا شركتي را كه حس مي كردند مي توانند از آن سوءاستفاده كنند به بهانه هاي مختلف اسير خود مي كردند. براساس اعترافاتسردسته اين باند اعضاي اين شبكه از طريق آگهي روزنامه ها، شركت ها و مراكزتوليدي كه اقدام به انتشار آگهي كرده بودند تماس مي گرفتند و ضمن معرفيخود به عنوان افراد بانفوذ و انتساب خود به يكي از ارگان هاي دولتي اقلامزيادي را سفارش مي دادند. آنان همچنين با دعوت طعمه هايشان به محل كار خودطوري ظاهرسازي مي كردند كه فروشندگان بدون هيچ گونه تحقيق و بررسي اموالشان را به راحتي در اختيار اين شركت قرار مي دادند. براساس اظهارات شاكيانآنها هنگام ورود به شركت بازرسي بدني مي شدند و حتي حق همراه داشتن تلفنهمراه را نيز نداشتند. اين موضوع و همچنين دكوراسيون داخلي شركت باعث ميشد كه فروشندگان درباره قانوني بودن فعاليت شركت كوچك ترين ترديدي به خودراه ندهند. در فاز ديگر فعاليت هاي اين شبكه، آنان با ادعاي واگذاري مداركتحصيلي يا ثبت نام افراد در دانشگاه بدون كنكور جوانان زيادي را اغفال واز آنها پول هاي كلاني اخذ مي كردند.

تبهكاران كه با مدارك جعليبراي برگزاري كلاس هاي فوق برنامه با دو دانشگاه به توافق رسيده بودند بهطعمه هاي خود وعده مي دادند مي توانند پس از گذراندن اين كلاس ها وارددانشگاه شوند. آنها حتي گاهي پا را فراتر مي گذاشتند و مدعي مي شدند پس ازاتمام اين دوره ها مدرك كارشناسي اعطا خواهند كرد. به اين ترتيب با توجهبه حساسيت هاي اين پرونده و همچنين ابعاد گسترده آن تحقيقات ويژه يي برايدستگيري كلاهبرداران 20 ميليارد توماني آغاز شد و در نهايت چندي پيش هفتنفر از آنان در تهران به دام افتادند. در همين حال پس از انتشار خبردستگيري اعضاي اين شبكه در روزنامه اعتماد، ابعاد گسترده تري از فعاليتآنها در اصفهان فاش شد كه از زنجيره يي بودن اقدامات اين باند حكايت دارد.شاخه اصفهان اين باند فعاليت خود را از سال 86 آغاز كرد. آنها كه خود راشعبه يي از شركت اصلي معرفي مي كردند با در اختيار داشتن كارت هاي شناساييجعلي به شركت ها و فروشگاه هاي سطح شهر اصفهان مي رفتند و با سوءاستفادهاز نام ها و نهادهاي دولتي به اغفال طعمه هايشان مي پرداختند و با چك هايجعلي خريدهاي ميليوني انجام مي دادند. با گذشت مدتي از شروع اين اقداماتفروشندگان كه متوجه كذب بودن ادعاهاي مديران شركت شده و اموال خود را برباد رفته مي ديدند، شكايت هاي متعددي را در شعبه دو بازپرسي دادسراي امورجنايي اصفهان مطرح كردند. استعلام از سازمان هاي مرتبط نشان داد فعاليتاين شركت غيرقانوني است و در هيچ يك از دفاتر ثبتي نامي از اين موسسه جعليوجود ندارد. بر اين اساس دفتر اعضاي اين گروه در چهارراه نقاشي اصفهانشناسايي شد و تحت بازرسي قرار گرفت. اما همه اعضاي باند پيش از حضور پليساز آنجا گريخته بودند. ماموران در تفتيش اين محل تعداد زيادي سربرگ، مهرمجعول و كارت هاي شناسايي كشف كردند. به اين ترتيب مشخص شد متصدي اينموسسه كه خود را خليل معرفي كرده بود از پانزدهم شهريورماه سال 86 باهمكاري چند نفر ديگر و واگذاري مسووليت به آنها از جمله سمت هاي معاوناجرايي، مشاور اقتصادي و... فعاليت خود را آغاز كرده است. بررسي ها نشانمي داد متهمان بيشتر از افرادي كه در كار پوشاك ورزشي، لوازم خانگي، لوازمچوبي يا مواد خوراكي هستند كلاهبرداري كرده اند. كارآگاهان پليس آگاهياصفهان طي بررسي هاي دقيق خود دريافتند بخش اعظم فعاليت هاي اين باند درتهران متمركز شده است. اما با ادامه تحقيقات فاش شد اعضاي هسته مركزي اينگروه كه در خيابان ايرانشهر تهران دفتر داشتند نيز با تعطيلي محل كارشانمتواري شده اند.

سرانجام در حالي كه روزبه روز بر شاكيان اين شبكهافزوده مي شد در آخرين شكايت مشخص شده بود آنها از فردي 50 دستگاه رايانهخريده و از او كلاهبرداري كرده اند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني عبرت بااطلاعاتي كه از طريق اين مالباخته و ساير شكات به دست آمد چند تن از اعضايگروه كه مقيم اصفهان بودند بازداشت شدند و بعد از تكميل تحقيقات مقدماتيقضايي براي آنان قرار مجرميت صادر شد اما همدستان آنها در تهران همچنان بهاعمال تبهكارانه خود ادامه مي دادند تا اينكه پرونده آنها به يكي از حجيمترين پرونده هاي قضايي سال هاي اخير تبديل شد و بالاخره كارآگاهان اداره13 و 14 پليس آگاهي در عمليات مشترك توانستند سردسته باند و شش همدستش رادستگير كنند. به گفته بازپرس بابايي در حال حاضر تحقيقات از اين متهمانادامه دارد و افشاي تمامي فعاليت هاي مجرمانه آنها زمانبر است