فروردین: گل رز
شما گاهی بدون فکر قبلی کاری را انجام می دهید. بسیاررک گو هستید و عاشق مسافرت! اشتیاق زیادی برای زندگی کردن دارید وپشتکارتان خوب است.
اردیبهشت: گل نسترن
فردی صبور و پرطاقت هستید واراده بسیار قوی دارید. دوست دارید کارها را به آهستگی ولی به طور جدیانجام دهید. خجالتی هستید و قابل اعتماد. سعی می کنید از مشاجرات دوریکنید.
خرداد: گل یاس سفید
رفتار دوستانه ای دارید. رک گو و پر حرفبوده و همین امر به جذابیت شما می افزاید. مانند گل یاس، همیشه برای زندهکردن یک مجلس و معطر کردن آن حضور دارید. از رفتار بد دیگران سریع میگذرید. برای رفاقت ارزش زیادی قائلید.
تیر: گل بنفشه
زندگی همیشهبرایتان شیرین نیست و زیاد یا فراز و فرودهای آن مواجه می شوید. به جایداشتن درآمد جزیی به فکر درآمدهای کلان هستید. ذهن خلاقی دارید و به دنبالفعالیتهای خلاقانه هستید. در خانه بیشتر از همه جا احساس امنیت و آرامش میکنید.
مرداد: گل شب بو
فردی با محبت، خونگرم، دلسوز اما کمی عصبیهستید. غالباً از کمبود اعتماد به نفس رنج می برید و کمی نیز احساس ترس درشما دیده می شود. برخی اوقات مردم از اخلاق خوب شما سوء استفاده می کنند.
شهریور: گل داوودی
جدی،متفکر و تا حدی اندیشمند هستید. در کارهایتان سرسختی و سماجت دارید و اینمسئله گاهی به ضرر شما تمام می شود. به رغم آنکه شخص مهربانی هستید امابرخی اوقات رگه های نامهربانی در شما نمایان شده ک این مسئله دیگران راآزار می دهد.
مهر: گل زنبق
فرد مودبی هستید. به سرعت عصبانی می شویدولی خیلی سریع به حالت اولیه باز می گردید. از زیبایی لذت می برید. فردمحبوبی هستید و سرشت سخاوتمندی دارید. میل زیادی برای زندگی در شما موج میزند و از انجام هر کاری لذت می برید.
آبان: گل ارکیده
به سرعت تصمیممی گیرید و در انجام کارهایتان بسیار سریع و چابک هستید. تغییرات شغلی شمارا نمی ترساند که این موضوع یکی از برتری های شخصیت شماست. تواناییاستثنایی در سازماندهی کارهایتان دارید.
آذر: گل مریم
احساساتی،صادق، باوفا، بشاش و خوش اخلاق هستید، اما اگر بخواهید می توانید همزمانروی دیگر سکه را نیز نشان دهید. خانه را تنها پناهگاه مطمئن زندگی میدانید. کمال طلب و تا حدی رویایی هستید که در برخی موارد این رگه هایشخصیتی به کمک شما می آیند.
دی: گل همیشه بهار
اهل رقابت و دوستبازی و قابل اعتماد و امین هستید و خیلی علاقه دارید وقت خود را بیرون ازخانه بگذرانید. بسیار توددار و در واقع درون گرا هستید، از شادی دیگرانشاد می شوید اما خود به سختی به آرزوهایتان دست می یابید.
بهمن: گل گلایل
باهوشهستید و می دانید چه می کنید. می خواهید همه امور مطابق میل شما باشد کهالبته گاهی می تواند به دلیل عدم توجه به نظر دیگران برایتان مشکل سازشود. اما در مورد عشق صبور هستید. همواره اهدافی برای دستیابی دارید وواقعاً برای رسیدن به آنها تلاش می کنید.
اسفند: گل نرگس
مهربان، باگذشت و بسیار تودار هستیدف به هیچ وجه خودخواه نیستید. همیشه بهتربن رابرای دیگران می خواهید. دوستانتان برایتان بسیار مهم هستند و قدر آنچه راکه دارید می دانید. بین دوستان محبوب هستید و در خانواده نظر شما بردیگران ارجحیت دارد.