ما فكر مي كرديم كه اين دانش آموزان آمريكايي خيليآدم هاي خفني هستند كه از دوربين هاي سرعت سنج پليس براي انتقام گيرياستفاده مي كنند. اما مثل اينكه دست بالاي دست بسيار است. اين مورد «شوهرآزاري» نه تنها بسيار عجيب تر است، بلكه در ايران و در يكي از شهرستان هايآذربايجان شرقي اتفاق افتاده.
ماجرا از اين قرار بوده كه يك خانممحترم براي كشتن همسر گرامي خودشان از يك روش ابداعي بسيار جالب استفادهكرده اند. ايشان درون كپسول هاي دارويي را با ميخ هاي ريز و سوزن هاي تهگرد پر مي كرده و به شوهر بيچاره مي خورانده است.
آقاي «الف» داراي وضعيت اقتصادي خوبي بوده است كه پس از مرگ همسر اول در سن 84 سالگي با يك خانم 40 ساله ازدواج مي كند.
حدوديك ماه بعد از ازدواج عوارضي مانند ضعف جسماني و اختلالات روحي و رواني درآقاي «الف» به وجود آمده است. يكي از فرزندان اين فرد متوجه مي شود كههمسر جديد كپسول هايي را بدون بسته بندي دارويي به وي مي دهد. با مشكوكشدن و باز كردن كپسول ها، متوجه وجود ميخ و سوزن ته گرد در اين كپسول هامي شوند.
بعد از مراجعه به پزشك در راديوگرافي كه از شكم اين فردگرفته شده است 30 عدد سنجاق ته گرد و 48 عدد ميخ در شكم اين فرد مشاهده ميشود. با درمان دارويي و رژيم غذايي پزشكان موفق به خارج كردن ميخ ها وسوزن ها مي شوند البته اين فرد دو ماه بعد به علت سكته قلبي فوت مي كند.متعاقب مرگ اين فرد فرزندان وي ضمن شكايت خواستار بررسي علت فوت و بررسيهرگونه ارتباط احتمالي بين مرگ ايشان با اقدامات انجام شده توسط همسر ويمي شوند. اما بعد از كالبد شكافي شواهدي كه ارتباط ميان اين دو را ثابتكند به دست نيامد.
منبع : مجله علمي پزشكي قانوني