پاسخي به يک شبهه:
فلسطيني‏ها ناصبي هستند یا شافعی؟

درروزهاي گذشته برخي رسانه هاي بي نام و نشان با بيان مطالبي اظهار داشتندکه حماس، گروهي ناصبي و دشمن اهل بيت است. آنچه در ادامه مي خوانيد،کنکاشي در مذهب و عقايد مردم فلسطين به خصوص اهالي نوار غزه است.

1-بیشتر مردم فلسطین، پیرو مذهب شافعی هستند و اتفاقاً، ابوعبدالله محمدابنادریس شافعی، رهبر این فرقه، متولد غزه بوده است. در مورد شافعی بودن مردمفلسطین می توانید به این منبع رجوع کنید: «الموسوعة المیسرة فی الادیان والمذاهب المعاصرة، مانع بن حماد الجهنی، ج 2، ص ۱۲۴»

جالب اینجاستکه در میان فرقه های چهارگانه اهل سنت، نزدیک ترین فرقه به تشیع از نظرعلاقه و احترام به اهل بیت و احکام فقهی، همین فرقه شافعی است.

2-درمیان خبرهای منتشر شده از تهاجم رژیم صهیونیستی، خبری بود که دقت در آننشان دهنده علاقه مندی مردم فلسطین به اهل بیت پیامبر است: بمباران مسجدعلی ابن ابی طالب واقع در محله الزیتون شهر غزهتوسط جنگنده های اسرائیلیدر روز ۱۰ دی.

مدعیان ناصبی بودن مردم فلسطین، به این سؤال جوابدهند که چگونه مردمی می توانند همنسبت بهاهل بیت جسارت داشته باشند و همآنقدر برای آنها احترام و تقدس قائل باشند که نامشان را بر مساجد خودبگذارند؟

اما در کنار مسجد امام علي ابن ابي طالب شهر غزه، مساجد ديگري نیز به نام اهل بيت وجود دارد.

ـ مسجد «الامام علی ابن ابی طالب» واقع در نابلس

این مسجد در حواره از توابع شهر نابلس، در کرانه باختری رود اردن واقع شده است که در این صفحهتصاویر و مشخصات آن موجود است.


کتیبه مسجد «الامام علی بن ابی طالب»، واقع در نابلس-فلسطین

- مسجد فاطمة الزهراء(س)

حداقل2 مسجد با این نام در فلسطین وجود دارد. یکی در قریه ارتاح، واقع در جنوبطولکرم که دراینجا می توانید تصویر آن را ببینید و دیگری درشهر نابلس کهدر فهرست این صفحه می توانید نام آن را ببینید. در همین صفحه می توانیدنام مسجد امام علی نابلس را هم ببینید.

مسجد فاطمه الزهرا، واقع در جنوب طولکرم، فلسطین

- مسجد «الحسین بن علی» واقع در نوار غزه و الخلیل!

حداقل 2 مسجد به این نام در فلسطین وجود دارد:

یکیدر حی الصبرةواقع در نوار غزه کهدر این صفحه، ضمن ارائه فهرستی از اسامیشهدایاخیر غزه، نام آن آمده است. در این صفحه، ذیل تیتر «أسماء شهداءالصبرة وتل الإسلام»، نام مسجد «الحسین بن علی»را می توانید ببینید.همچنین در همین صفحه، اسامی دو نفر ازشهدای بمباران مسجد علی ابن ابی طالبسابق الذکر هم آمده است.

مسجد «حسین بن علی» دیگر، در خیابان «عینسارة» شهر الخلیل واقع شده است. در این صفحه و این صفحه، اعلامیه هایی درمورد برگزاری یک راهپیمایی در الخلیل آمده است که نقطه شروع آن، مسجدالحسین بن علی، بیان شده است.

3- در مورد شبهه ناصبی بودن مردم فلسطین، شهید مطهری در سال ۱۳۴۹ سخنانی داشته اند که در ادامه آن را می خوانیم:

«يكوقتی شايع بود و شايد هنوز هم در ميان بعضيها شايع است‏، يك وقتی ديدم يككسی می‏گفت: اين فلسطينيها ناصبی هستند. ناصبی‏ يعنی دشمن علی عليهالسلام. ناصبی غير از سنی است. سنی يعنی كسی كه‏ خليفه بلا فصل را ابوبكرمی‏داند و علی عليه السلام را خليفه چهارم می‏داند و معتقد نيست كه پيغمبرشخصی را بعد از خود به عنوان خليفه نصب كرده است‏. می‏گويد پيغمبر كسی رابه خلافت نصب نكرد و مردم هم ابوبكر را انتخاب‏ كردند. سنی برایاميرالمؤمنين احترام قائل است چون او را خليفه چهارم و پيشوای چهارممی‏داند و علی را دوست دارد. ناصبی يعنی كسی كه علی را دشمن می‏دارد. سنیمسلمان است ولی ناصبی كافر است، نجس است. ما با ناصبی نمی‏توانيم معاملهمسلمان بكنيم. حال يك كسی می‏آيد می‏گويد اين‏ فلسطينيها ناصبی هستند. آنيكی می‏گويد. اين به آن می‏گويد، او هم يك‏ جای ديگر تكرار می‏كند و همينطور. اگر ناصبی باشند كافرند و در درجه‏ يهوديها قرار می‏گيرند. هيچ فكرنمی‏كنند كه اين، حرفی است كه يهوديها جعل كرده‏اند. در هر جايی يك حرفجعل می‏كنند برای اينكه احساس همدردی‏ نسبت به فلسطينيها را از بين ببرند.می‏دانند مردم ايران شيعه‏اند و شيعه‏ دوستدار علی و معتقد است هر كس دشمنعلی باشد كافر است، برای اينكه‏ احساس همدردی را از بين ببرند، اين مطلبرا جعل می‏كنند. در صورتی كه‏ ما يكی از سالهايی كه مكه رفته بوديم،فلسطينيها را زياد می‏ديديم، يكی‏ از آنها آمد به من گفت: فلان مسأله ازمسائل حج حكمش چيست؟ بعد گفت‏ من شيعه هستم، اين رفقايم سنی‏اند. معلوم شدداخل اينها شيعه هم وجود دارد. بعد خودشان می‏گفتند بين ما شيعه و سنیهست. شيعه هم زياد داريم‏. همين ليلا خالد(2) معروف، شيعه است. در چنديننطق و سخنرانی خودش‏ در مصر گفته من شيعه‏ام. ولی دشمن يهودی يك عدهمزدوری را كه دارد، مأمور می‏كند و می‏گويد: شما پخش كنيد كه اينهاناصبی‏اند. قرآن دستور داده در اين موارد اگر چنين نسبتهايی نسبت بهافرادی كه جزو شما هستند و مثل شما شهادتين می‏گويند، شنيديد وظيفه‏تانچيست.»(3)

ولی دشمن يهودی يك عده مزدوری را كه دارد، مأمور می‏كندو می‏گويد: شما پخش كنيد كه اينها ناصبی‏اند. قرآن دستور داده در اينموارد اگر چنين نسبتهايی نسبت به افرادی كه جزو شما هستند و مثل شماشهادتين می‏گويند، شنيديد وظيفه‏تان چيست.»(۴)

نگاه شافعي درباره اهل بيت(ع)

"درميان رهبران مذاهب اسلامي امام شافعي بيش از ديگران ارادت قلبي خود رانسبت به خاندان اهل بيت عليهالسلام به ويژه علي عليهالسلام و حسينعليهالسلام ابراز داشته است. شافعيان به تبعيت از امام شافعي نسبت به اهلبيت به ويژه امام حسين عليهالسلام ارادت ويژه دارند. علاقه امام شافعي بهخاندان رسالت باعث نزديكي هر چه بيشتر پيروان اين مذهب با شيعيان علي ابنابيطالب عليهالسلام شده است. شافعي همچنان كه درباره علي عليهالسلاماشعار نغز و پرمغزي سروده درباره واقعه عاشورا نيز اشعاري زيبا و جانسوزدارد. در اينجا به برخي از آنها اشاره ميكنيم:

و مما نفي نومي و شيب لحيتي
تعاريف ايام لهن خطوب

اين حادثه از حوادثي است كه خواب مرا ربوده و موي مرا سپيد كرده است.

تأوب همي و الفواد كتيب
وارق عيني و ارقاد غريب

دل و ديده مرا به خود مشغول ساخته و مرا اندوهگين كرده است و اشك چشم جاري و خواب از آن پريده است.

تزلزلت الدنيا لآلمحمد
و كادت لهم صم الجبال تذوب

دنيا از اين حادثه خاندان پيامبر متزلزل شده و قامت كوهها از آن ذوب شده است.

فمن بلغ عن الحسين رساله
و ان كرهتها انفس و قلوب

آيا كسي هست كه از من به حسين عليهالسلام پيامبر برساند اگر چه دلها آن را ناخوش دارند.

قتيل بلاجرم كان قميصه
صبيغ بماء الارجوان خصيب

حسين كشتهاي است بدون جرم و گناه كه پيراهن او به خونش رنگين شده.

نصلي علي المختار من آل هاشم
و نوذي بينه ان ذاك عجيب

عجب از ما مردم آن است كه از يك طرف به آل پيامبر درود ميفرستيم و از سوي ديگر فرزندان او را به قتل ميرسانيم و اذيت ميكنيم.

لئن كان ذنبي حب آل محمد
فذلك ذنب لست عنه اتوب

اگر گناه من دوستي اهل بيت پيامبر است از اين گناه هرگز توبه نخواهم كرد.

هم شفعائي يوم حشري و موقفي
و بغضهم للشافعي ذنوب(۶)

اهل بيت پيامبر در روز محشر شفيعان من هستند و اگر نسبت به آنان بغضي داشته باشم گناه نابخشودني كردهام.

امامشافعي كه در دوستي اهل بيت زبانزد ميباشد، اشعار بسياري در فضائل اهل بيتسروده است. او همچون ساير ائمه اهل سنت در ابراز ارادت خود نسبت به خاندانپيامبر صلي الله عليه و آله از هيچ كوششي دريغ نكرد و حتي از اينكه اورا به خاطر اين ارادتمندي رافضي خوانند ابا نكرد و فرمود:

يا راكباً قف بالمخصب من مني
واهتف بقاعد خيفها و الناهض
سحراً اذا فاض الجيج الي مني
فيضاً كملتطم الفرات الفائض
ان كان رفضاً حب آل محمد
فليشهد الثقلان أني رافض(۷)

يعنياي سواره، اگر به مكه ميروي در ريگزار مني بايست و سحرگاهان خطاب بهساكنان مسجد خيف كه همانند امواج خروشان دريا به مني سرازير ميشوند نداسرداده و بگو: اگر دوست داشتن آل محمد رفض است، انس و جن گواه باشند كه من(شافعي) رافضي هستم.

امام شافعي معتقد است كه محبت خاندان رسالتحكم واجبي است كه خداوند در قرآن دستور داده و براي نشان بزرگي و فضيلتايشان همين كافي است كه اگر كسي بر آنها در نماز و سلام و صلوات نفرستدنمازش ادا نخواهد شد.

يا آل بيت رسول الله حبكم
فرض من الله في القرآن أنزله
يكفيكم من عظيم الفخر أنكم
من لم يصل عليكم لا صلاه له(۸)

يعنياي آل محمد محبت شما امر واجبي است كه خدا آن را در قرآن نازل كرده و همينيك دليل بر عظمت قدر شما كافي است كه هر كسي نماز بخواند و بر شما درودنفرستد نمازش نماز نيست. او با توسل به آنها و اميد اينكه شفيع او درقيامت واقع شوند گويد:

آل النبي ذريعتي
و هم اليه وسيلتي
أرجو بهم اعطي غداً
بيدي اليمين صحيفتي(۹)

يعنياهل بيت پيامبر وسيله نزديكي من به خداي يگانهاند و به وسيله آنهااميدوارم كه نامه اعمالم فرداي قيامت به دست راستم داده شود.

ارادتو علاقه امام شافعي به اهل بيت پيامبر چنان بود كه بر خي از اهل سنت اورا شيعه پنداشتند و حتي جهت محاكمه به بغداد برده شد. او معتقد بود كهارادت به خاندان علي عليهالسلام را بايد علني و آشكار ساخت و اين پندارباطل را از اذهان دور كرد كه رفض را در دوستي علي و فاطمه و فرزندان آن دوميداند و يا ناصبيگري را در دوستي ابوبكر و عمر عليهالسلام. به اعتقاداو جريان رافضيگري و ناصبيگري كه دوستي و دشمني افراطي را در حق عليعليهالسلام دنبال ميكردند نادرست است. يعني انسان مومن به خدا و رسولشكسي است كه محبت اهل بيت را آشكار كند. تقسيم بندي مسلمانان به رافضي وناصبي تقسيم بندي مطرودي است و افرادي كه مسلمانان را به اين دو دستهتقسيم ميكنند قطعاً مجرم و گناهكارند زيرا محبت علي و خاندانش از اصولدين اسلام است و اگر كسي چنين امري را آشكار كند به اصل اسلام عمل كرده وبه ايمان خويش استحكام بخشيده است.

اذا في مجلس نذكر علياً
و سبطيه و فاطمه الزكيه
يقال تجاوزوا يا قوم هذا
فهذا من حديث الرافضيه
برئت الي المهيمن من أناس
يرون الرفض حب الفاطميه(۱۰)

يعني«زماني كه در مجلس ذكر علي و فاطمه و حسن و حسين ميشود بعضي از دشمنانميگويند اي مردم از ذكر علي و فرزندان او بگذريد كه اينها از سخنانرافضيهاست. من از مردمي كه دوستي فاطمه را رفض ميدانند به خدا پناهميبرم.»"

پی نوشت:

۱- صهیونیستها تنها ۵/۲ درصد از سرزمینفلسطین را با خرید زمین به دست آورده اند و مابقی آن را به ضربمسلسل و توپو تانک و بمب، غصب کرده اند. برای توضیح بیشتر به این آدرس مراجعه کنید:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

2- چريك فلسطينی كه در چند عمليات هواپيما ربايی شركت داشت.

3-شهید مطهری،آشنایی باقرآن، جلد۴، پاورقی صفحه ۳۲. اینگفتار را که شهیدمطهری در ضمن تفسیر سوره نور درمسجد الجواد بر زبان آورده اند، بهراهنمایییکی از خوانند گان وبلاگ به نام علی به این مطلب اضافه کردم کههمین جا از ایشان تشکر می کنم.

4- شهید مطهری، آشنایی با قرآن،جلد۴، پاورقی صفحه ۳۲. این گفتار را که شهید مطهری در ضمن تفسیر سوره نوردر مسجد الجواد بر زبان آورده اند، به راهنمایی یکی از خوانند گان وبلاگبه نام علی به این مطلب اضافه کردم که همین جا از ایشان تشکر می کنم.

۵- اين مطلب قسمتي از مقاله اي با عنوان «عاشورا در مذهب تسنن و سایر ادیان است» که در این آدرس، منتشر شده است: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

۶- مجله بصائر، شماره7-8، ويژهنامه محرم، ص25، همچنين نگاه كنيد به نامه دانشوران ناصری، ج 9، ص 298

۷- حادثه كربلا از نظر اهل سنت، به نقل از الصراط السوي في مناقب آل النبي، ص94

۸- سيماي علي عليهالسلام از منظر اهل سنت، 175، به نقل از ديوان امام شافعي، 62

۹- الشكعه، مصطفي الاربعه الائمه، ج3، ص53

۱۰- سيماي علي از منظر اهل سنت، 176

برگرفته از وبلاگ يهود شناخت

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


_________________