45 سال است که تلسکوپ 305 متری آرسیبو عنوانبزرگترین رادیوتلسکوپ تک دیش جهان را به خود اختصاص داده است اما به نظرمی رسد که دوران سلطه این رادیوتلسکوپ رو به پایان است.

هفته گذشتهتعدادی از دانشمندان و مقامات عالی رتبه چین در یکی از استان های این کشورگردهم آمدند تا طی مراسمی با شکوه پروژه ساخت یک غول رادیویی را جشنبگیرند.

این رادیو تلسکوپ غول پیکر که (Five-hundred-meterAperture Spherical Telescope : FAST) نام دارد قرار است در جنوب چین و درگودالی واقع در منطقه ای کم جمعیت و با آلودگی رادیویی کم نصب شود.بهگزارش خبرگزاری چین کار ساخت و پیشرفت این پروژه 100 میلیون دلاری که ازسال 1994 شروع شده، در سال 2014 با مجموع 6400 پنل به اتمام خواهد رسید وسطح مقطع دیش آن 2/5 برابر رادیوتلسکوپ آرسیبو خواهد بود.

دستگاهرسیور این رادیوتلسکوپ که قرار است در بالای دیش بصورت معلق قرار گیرد میتواند برای هدف گیری دقیق منابع رادیویی در آسمان تا 40 درجه در سمت الرأسجابجا شود که به گفته سایت چینی زبان این تلسکوپ این میزان جابجایی با دقت8 ثانیه قوسی همراه خواهد بود و این یک موفقیت بی نظیر به حساب می آید.


نکتهبسیار مهم در طراحی این تلسکوپ قابلیت تغییر شکل صفحات دیش است که میتوانند شکل کروی مانند دیش را به شکل سهموی تغییر دهند و در این حالتگشودگی سطح موثر دیش حدود 300 متر می شود. این تغییر شکل در دیش، بهرادیوتلسکوپ FAST کمک می کند تا منابعی به قطر 3 ثانیه قوسی را آشکار کندو با اینکه در مقایسه با آرایه های چند بشقابی نظیر VLA یا ALMA از توانتفکیک متوسطی برخوردار است با اینحال نسبت به رادیوتلسکوپ های سینگل یا تکبشقاب تا سال ها بی رقیب خواهد بود.

«نان رندونگ»(Nan Rendong)مدیر علمی پروژه FAST در خصوص اهداف رصدی این رادیوتلسکوپ گفت:" این غولرادیویی در بازه فرکانسی 70 مگاهرتز تا 3 گیگاهرتز به جستجوی تپ اخترها،کهکشان های بسیار دور و سایر منابع کیهانی خواهد پرداخت و به نظر می رسدکمک های بی نظیر این تلسکوپ به علم در حال حاضر قابل پیش بینی نباشد."

nojumnews.com