قيمت جديد بليط هواپيما براي تعدادي از مسيرها اعلام شد

به گزارشمهر، کلیه آژانسهای مسافری هوایی و مراکز فروش شرکتهای هواپیمایی از روزگذشته اقدام به فروش بلیت با قیمتهای جدید کرده اند.


بنابراینگزارش، شرکت هواپیمایی ایران ایر قیمت بلیت پروازهای خود را در مسیرهایتهران- مشهد، تهران- کیش، تهران-اصفهان و تهران- بندر عباس به شرح زیر کهاز طریق آژانسها اعلام شده، افزایش داده و به مراکز فروش خود ابلاغ کردهاست.

نرخ
بلیت یکطرفه تهران-مشهد پیش از این ابلاغیه 44 هزارو300 تومان بوده که هم اکنون به 50 هزارو 800تومان افزایش یافته است، ضمناینکه قیمت بلیت دوطرفه همین مسیر نیز از 88 هزارو 600 تومان به 101 هزارو 600 تومان افزایش پیدا کرده است.


بلیت دو طرفه تهران-کیش شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز از 111 هزار و 600 تومان به 133هزار و400 تومان تغییر یافته است.


قیمتبلیت یک طرفه مسیر تهران- اصفهان نیز از 30 هزارو 600 تومان به 35 هزارو200 تومان افزایش یافته است، ضمن اینکه قیمت بلیت دوطرفه این مسیر نیز به70 هزارو 400 تومان رسیده است.


قیمت بلیت یکطرفهتهران-بندرعباس نیز از 61 هزارو 600 تومان به 70 هزارو 900 تومان رسیده وقیمت بلیت دو طرفه این مسیر نیز از 123 هزارو 200 تومان به 141 هزار و 800تومان افزایش یافته است.


قیمت بلیت یکطرفه مسیر تهران-ارومیهاز 35 هزارو 900 تومان به 41 هزارو 300 تومان افزایش یافته و قیمت بلیتدوطرفه آن نیز از 71 هزارو 800 تومان به 82 هزارو 600 تومان رسیده است.


قیمتبلیت تهران-شیراز از 40هزارو 400 تومان به 46هزارو 500 تومان رسیده است ودر مسیر دو طرفه نیز از 80 هزارو 800 تومان به 93 هزارتومان افزایش یافتهاست.


در مسیر تهران-کرمان نیز قیمت بلیت یک طرفه ایران ایر از46 هزارو 700تومان به 53 هزارو 800 تومان رسید و در مسیر دو طرفه نیز از93 هزارو 400 به 107 هزارو 600 تومان افزایش پیدا کرد.


بلیتیکطرفه مسیر تهران-ساری نیز از 30 هزارو 600 تومان به 35 هزارو 200 تومانرسید و در بلیت دو طرفه آن نیز از 61 هزارو 200 تومان به 70 هزارو 400تومان ارتقاء یافت.


قیمت بلیت یکطرفه شرکت هواپیمایی ایران ایردر مسیر تهران-تبریز نیز از 33 هزار تومان به 37 هزارو 900 تومان رسید ودر بلیت دوطرفه هم از 66 هزار تومان به 75 هزارو 800 تومان افزایش قیمتپیدا کرد.


در مسیر تهران-یزد نیز قیمت بلیت یکطرفه از 32 هزارو400 تومان به 37 هزارو 100 تومان افزایش یافت و در مسیر دو طرفه نیز از 61هزارو 400 تومان به 74 هزارو 200 تومان رسید.

*********************************


علیرضامنظری در گفتگو با مهر گفت: افزایش 15 درصدی قیمت بلیت هواپیما در سفرهایداخلی را سازمان هواپیمایی کشوری به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ کرده است.
معاونهوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری افزود: با افزایش قیمتبلیت هواپیما به دلیل جبران بخشی از هزینه های بالای شرکتهای هواپیماییموافقت شده است.
وی ادامه داد: افزایش 15 درصدی قیمت بلیت پاسخگویهزینه های بالا در شرکتهای هواپیمایی نیست اما امکان افزایش قیمت بلیت بیشاز میزان تعیین شده نیز به دلیل تبعات آن وجود نداشت.
همچنین مدیر عاملشرکت هواپیمایی ماهان از دریافت ابلاغیه افزایش 15 درصدی قیمت بلیتهواپیما در سفرهای داخلی خبر داد و اعلام کرد: این ابلاغیه از روز گذشتهاجرایی شده است.
حمید عرب نژاد در گفتگو با مهر گفت: افزایش 15 درصدیقیمت بلیت هواپیما از 23 دی ماه به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ شده و از 24دی ماه قابل اجرا بوده است، این در حالی است که این شرکتها درخواست افزایش30 درصدی قیمت بلیت را به سازمان هواپیمایی کشوری ارائه داده بودند.
مدیرعاملشرکت هواپیمایی ماهان افزود: به دلیل بالا بودن هزینه خرید، نگهداری وهزینه های عمومی در شرکتهای هواپیمایی و ثابت ماندن قیمت بلیت طی مدتاخیر، شرکتهای هواپیمایی درخواست افزایش قیمت بلیت به میزان 30 درصد را بهسازمان هواپیمایی داده بودند اما با 15 درصد آن موافقت شده است.
ویادامه داد: افزایش 15 درصدی قیمت بلیت هواپیما پاسخگوی هزینه های این بخشنیست اما از وضعیت قبلی قیمتها بهتر است. عرب نژاد تصریح کرد: قیمت بلیتپروازهای خارجی همچنان براساس سیستم عرضه و تقاضا تعیین می شود.