رضازاده:
رقابتهاي وزنه برداري نوجوانان جهان در ‪۶‬وزن برگزار ميشود

مديرفني تيمهاي ملي وزنه برداري ايران، گفت: بر اساس برنامه ريزيهاي انجامشده از سوي فدراسيون بينالمللي وزنه برداري، رقابتهاي وزنه بردارينوجوانان جهان در ‪۶‬وزن برگزار ميشود.

حسين رضازاده در گفت و گوبا خبرنگار ايرنا، تاكيد كرد: با توجه به اينكه اين مسابقات براي اولينبار ارديبهشت ماه سال آينده در تايلند برگزار مي شود، مسولان فدراسيونبينالمللي وزنه برداري تصميم گرفتند كه اين مسابقات را در ‪۶‬وزن برگزاركنند.

دارنده دو نشان طلاي وزنه برداري بازيهاي المپيك گفت: پيش ازاين، رقابتهاي وزنه برداري نوجوانا آسيا در كره جنوبي در ‪۸‬وزن برگزار شدكه تيم ايران مقتدرانه بر سكوي نخست اين مسابقات تكيه زد.

ر ضازادهگفت: با توجه به اينكه نيروهاي خوبي در رده سني نوجوانان كشور وجود دارد،كسب مقام قهرماني در رقابتهاي نوجوانان جهان دور از دسترس نخواهد بود.

مديرفني تيمهاي ملي وزنه برداري ايران، افزود: بر همين اساس بعد از اتمامرقابتهاي وزنه برداري قهرماني كشور در شيراز، اردوي وزنه برداران نوجوان وجوانان كشورمان را در سالن تمرين وزنه برداري مجموعه ورزشي آزادي تهرانبرپا ميكنيم.