عليپور در گفتگو با مهر افزود: تا به امروز تعدادکساني که به عنوان کاربران اينترنتي معرفي شده اند بر اساس برآوردها بودهدر صورتي که بايد اين تعداد بر اساس واقعيت هاي آماري صورت گيرد.

معاونگسترش فناوري اطلاعات شرکت فناوري اطلاعات اظهار داشت: شرکت فناورياطلاعات با همکاري مرکز آمار ايران براي نخستين بار و بر اساساستانداردهاي بين المللي به دنبال ارائه آمار دقيقي از تعداد کاربراناينترنتي است.

عليپور تاکيد کرد: با توجه به همکاري شرکت فناورياطلاعات و مرکز آمار ايران درصد اطميناني که در پروژه پيش بيني شده بيش از90 درصد است که با جزئيات کامل مشخص مي کند که ضريب نفوذ اينترنت در کشورو به تفکيک استان ها و حتي روستاها به چه ميزان است.

وي اضافه كرد:يکي از مهمترين دستاوردهاي اين آمارگيري اين است که کاربران چه استفادههايي از اينترنت مي کنند. اين دستاورد مي تواند به برنامه ريزان کشور برايانجام برنامه ريزي هاي دقيق و طراحي هاي شبکه کمک کند.

معاون گسترشفناوري اطلاعات شرکت فناوري اطلاعات افزود: مشخص شدن ميزان ايجاد ترافيکتوسط کابران در زمان هاي مختلف مي تواند در کيفيت و کميت اينترنت کشوربسيار مفيد باشد.

عليپور گفت: در حال حاضر مسئله اي که برآورددقيقي در خصوص آن وجود ندارد ميزان استفاده کاربران از وب و ميزان دانلودفايل توسط اين افراد است زيرا دانلود يک فايل ممکن است خيلي کوتاه باشدولي چون حجم زيادي اطلاعات دريافت مي شود ترافيک زيادي بر روي «گيت وي ها»ايجاد خواهد کرد.

وي اضافه کرد: برنامه ريزان و طراحان شبکه کشورلازم دارند که عادات ترافيکي کاربرها را بدانند به همين خاطر پرسش هايمتنوعي در پرسشنامه مربوط به خانوارها پيش بيني شده است.

معاونگسترش فناوري اطلاعات شرکت فناوري اطلاعات خاطرنشان کرد: ميزان تماسکاربران، باقي ماندن آنها در اينترنت، کاربردهاي کاربران و تعداد کاربراناز ديگر اهداف مهم سرشماري از تعداد کاربران است که از اين پس هر دو ساليک بار انجام خواهد شد.

عليپور تاکيد کرد: برنامه ريزي ها برايآمارگيري از کاربران اينترنتي از دو سال پيش و با همکاري مرکز آمار ايرانکه بخشي از هزينه هاي اين طرح را تقبل کرده صورت گرفته است که بر اساسبرنامه ريزي هاي انجام شده تکميل پرسشنامه ها توسط خانوارها تا 30 دي ماهبه پايان مي رسد.

وي افزود: پس از تکميل پرسشنامه ها توسط خانوادهها کار وارد مرحله تخصصي شده و براي تحليل و برنامه ريزي هاي شرکت فناورياطلاعات تا پايان مرداد ماه نتايج نهايي خواهد شد.

اين مقام مسئولگفت: در برنامه پنج ساله پنجم که بايد ضريب نفوذ اينترنت 70 درصد باشد،تحليل و برنامه ريزي ها در نهايت منتج به برنامه ريزي براي طراحي دقيق ترو بهترشدن تضمين کيفيت شبکه و تناسب کميت با تقاضا خواهد شد.