رادیو زمانه

مخالفت سال گذشته جرج بوش باحمله اسرائیل به تأسیسات ایران، راه افتادن شبکه تلویزیون فارسی بیبیسیو بازدید المالکی از تهران، از عناوین خبری مربوط به ایران در رسانههایهلندی این هفته بود.

با هم نگاهی داریم به دیگر خبرهای مربوط در این رسانهها:
«ایران تجارت با اسرائیل را تنبیه میکند»

روزنامهتلگراف در شماره ۱۲ ژانویه خود زیر این عنوان نوشت: دولت ایران تصمیمگرفته است تا شرکتهای چند ملیتی خارجی را که با اسرائیل تجارت میکننداز طریق اِعمال تحریم تنبیه کند.

این تحریمها شامل آن شرکتهایخارجی میشوند که در ایران نیز شعبه دارند و «در مناطق اشغالیسرمایهگذاری میکنند یا به رژیم صهیونیستی کمک میکنند». آشکار نیست کهقرار است این تحریمات از چه نوع باشند.

چند شرکت بینالمللی مانندنِستْله، رنو و سامسونگ در ایران شعبه دارند. شرکت سوئیسی نستله به تازگیهدف تظاهرات و اعتراضات ضد اسرائیلی بود. یک فروشگاه شرکت ایتالیایی بنتوننیز دو هفته پیش از سوی تظاهرکنندگان به آتش کشیده شد.


«ایران در حمله موشکی به شمال اسرائیل دست دارد»

نشریهدست راستی اِلسِفیر روز ۸ ژانویه نوشت: حال که حملهای موشکی از سویلبنان صورت گرفته، اسرائیل باید جداً احتمال باز شدن جبهه تازهای از سویشمال را در نظر بگیرد. اما پرسش اینجاست که چه کسی پشت این حملات موشکیاست.

جنبش افراطی اسلامی حزبالله بامداد امروز مسئولیت این حملاتموشکی را رد کرد و تحلیلگران بر این باورند که این تکذیب باید درست باشد:زیرا اگر این موشکاندازی به دستور حزبالله صورت گرفته بود آنها رویاعلام آن تأکید میکردند.

به گفته حزبالله، پناهندگان فلسطینیساکن لبنان مسئول این حملات هستند. بنا بر برآوردها، در اردوگاههایپناهندگی چهارصد هزار فلسطینی زندگی میکنند که بسیاری از آنها ازهواداران حماس هستند.

اما این پناهندگان فلسطینی احتمالاً به سهموشک کاتیوشا که بامداد امروز به شمال اسرائیل پرتاب شد دسترسی ندارند.هفتهنامه آلمانی اشپیگل در این باره نوشت که این پرتابهها احتمالاً درمحل سرهمبندی شدهاند.

از سوی دیگر، در جنگی که اسرائیل در تابستان ۲۰۰۶ با حزبالله انجام داد این جنبش تروریستی از جنگافزار بسیار مدرنی استفاده کرد.

دراسرائیل نیز دست داشتن ایران اسلامی در این حملات را به عنوان یکی ازاحتمالات برمیشمرند. به گفته روزنامه اسرائیلی هاآرتص، منوچهر متکی،وزیر خارجه ایران چند روز پیش از حمله اسرائیل به نوار غزه در مورد یکجبهه دوم هشدار داده بود.

گفته میشود که وی این هشدار را به صورتتلفنی به همکاران اروپایی خود اعلام کرده است. بنابراین، این حملهاحتمالاً از سوی شبه نظامیان فلسطینی با همکاری حزبالله و با «حمایت»تهران اجرا شده است.