دادستان عمومي و انقلاب تهران با اعلام راهاندازي بخش رايانهاي دادسرا، گفت:

اشخاصي كه در ماهواره تبليغ تجاري كرده يا به هر نحو عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت ميكنند، به حبس محكوم ميشوند.

بهگفته سعيد مرتضوي، اگر عمل اين افراد مصداق بند 2 ماده 500 قانون مجازاتاسلامي باشد جرم بوده و به يكسال حبس تعزيري محكوم خواهند شد.

مرتضويدرباره برخورد قضائي با مطبوعات و رسانههايي كه مبادرت به درج آگهيهايخلاف ميكنند، افزود: مطبوعات و رسانهها بايد براساس قوانين جاري عملكنند و هر گونه درج آگهي نيز بايد منطبق با قوانين كشور باشد.

وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي نيز چندي پيش در ارتباط با هر گونه تبليغات از سويشركتهاي ايراني در ماهوارههاي خارج از كشور هشدار داده و اعلام كرده بودكه متخلفان را براي برخورد به مراجع قضائي معرفي خواهيم كرد.

براساسماده 500 قانون مجازات اسلامي همچنين هر كس عليه نظام جمهوري اسلامي يا بهنفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي كند به حبساز 3 ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.

همچنين مطبوعات چنانچه آگاهانه نسبت به چاپ آگهيهاي خلاف اقدام كنند عمل آنان جرم تلقي شده و برخورد لازم با آنان صورت ميگيرد.

دادستانعمومي و انقلاب تهران با تاكيد بر اينكه با سايتهاي مروج فساد بهشدتبرخورد خواهد شد، يادآور شد: درصورتيكه اقدامات سايتها مروج فساد و فحشاباشد و اگر مطلبي كه نوشته ميشود خلاف واقع باشد به محض آنكه دفتراينترنت دادسرا مورد را شناسايي كند مجرمان تحت تعقيب قرار گرفته وبازداشت خواهند شد.

مرتضوي تصريح كرد: متأسفانه برخي مطبوعات اقدامبه درج آگهيهاي خلاف ميكنند كه خلاف قانون است و جرم محسوب ميشود وبايد گفت اگر مطبوعات آگاهانه نسبت به چاپ چنين آگهيهايي مبادرت كنند اينعمل آنها جرم تلقي ميشود و برخورد لازم اعمال خواهد شد.

دادستانعمومي و انقلاب تهران همچنين اظهار داشت: كادر اداري و فني ناحيه دادسرايمختص امور رايانه، بهزودي تكميل و افتتاح خواهد شد.


_________________