سههفته پس از انتشار اسکناسهای ده میلیارد دلاری؛ دولت زیمبابوه اعلام کردکه ظرف روزهای آینده اسکناس ۵۰ میلیارد دلاری نیز چاپ خواهد کرد!

بهگزارش خبرنگار شهابنیوز به نقل از آسوشیتدپرس؛ چاپ اسکناس ۵۰ میلیارددلاری در زیمباوه در حالی است که مردم این کشور با این اسکناس نیز حداکثرمیتوانند دو عدد نان تهیه کنند.

نرخ تورم در اقتصاد ویران زیمباوهبر اساس آمار رسمی دولت این کشور به 231000000 درصد (231 میلیون درصد)رسیده است. رابرت موگابه رئیسجمهور زیمبابوه با اتخاذ سیاستهای عوامانهو غلط و اصرار بر ادامه این سیاستها، ظرف چند سال اخیر اقتصاد این کشورکه زمانی قطب کشاورزی آفریقا بود را به تباهی و ویرانی کشاند و مردم اینکشور را در فقر مطلق فرو برد. از هم پاشیده شدن ناگهانی شیرازه اقتصادزیمباوه در حالی است که کارشناسان از مدتها قبل نسبت به تبعات سیاستهایموگابه هشدار میدادند، با این حال وی با بیتوجهی مطلق به نظراتکارشناسان و اصرار بر سیاستهای خود، دومینویی را به راه انداخت کههماکنون هیچ کس قادر به کنترل آن نیست.

فقط ظرف یک ماه گذشته، تورم در اقتصاد زیمباوه 10000 درصد افزایش داشته است.