به نام ايزد يكتاآگاهی در خواب و برونفکنیبراي برون فكني كالبد اختري هر شخصي مي بايست روش مخصوص به خود را براي ادامه تمرينات بكار بندد چرا كه روشي از برون فكني كه در مورد كسي جواب ميدهد الزاما در مورد شخص ديگر كارآمد نيست روشها و آيتمهاي زيادي در مورد برون فكني ابداع شده وپيوسته در حال ابداع شدن وبسيط شدن است ولي خب بكارگيري هر كدام از روشهاي برونفكني مستلزم رياضت كشيدن وتمرين نمودن است مثلا يكي از نكات مهم در امر برون فكني اين است كه در هنگام انجام برونفكني خلا فكري ايجاد شود يعني نبايد هيچگونه تصوري از موفقيت در ذهن شخص ايجاد شود چرا كه امواج اين فكر وتصور باعث گريز از موفقيت عملي ميشود كه اين نكته بسيار مهم هم در قران وجود دارد كه ميگويد (توكلت علي الله فهو حسبه)يعني در انجام كارها به خدا توكل كنيد واو كافي است.