نتایج یک تحقیق صورت گرفته در انگلیس نشان می دهد «سلامت» و «وزن بدن» از جمله مهم ترین دغدغه های زنان امروزی است.
بهگزارش عصر ایران (asriran.com) ژورنال تخصصی بانوان، «استلا» (Stella)، درتحقیقی که بر روی بیش از یک هزار زن صورت داد و نتایج آن در هفته نامهساندی تلگراف چاپ شد به یافته های جالبی دست یافت.

در این تحقیقزنان درباره موضوعات گوناگون، از ارزش های خانوادگی و عادات غذا خوردنآنها گرفته تا مسائل جراحی پلاستیک، مسائل جنسی، خرید و ...، مورد سئوالقرار گرفتند.

براساس نتایج این تحقیق موضوعات «بهداشت» و «وزن بدن»از جمله مهم ترین دغدغه های زنان امروزی است به نحوی که 80 درصد زنانمعتقدند مساله بهداشت مهم ترین دلیل نگرانی آنهاست و حفظ وزن و از دستدادن شغل در رتبه های بعدی قرار می گیرد.

به علاوه در میان هر پنجزن، تقریباً 2 زن هم اکنون خود را «فمینیست» می دانند و در بین هر چهار زننیز 3 زن ترجیح می دهند رئیس آنها مرد باشد، نه زن.

نزدیک به نیمیاز زنان (46 درصد) نیز تصور می کنند یک زن و مرد باید پیش از ازدواج بایکدیگر زندگی کنند! این رقم در بین زنان 18 تا 24 ساله به 77 درصد می رسددر حالی که تنها 27 درصد از زنان 55 ساله یا بیشتر معتقد به زندگی یک زوجپیش از ازدواج هستند.

براساس این گزارش حدود 23 درصد زنان اکنون در رژیم غذایی قرار دارند و 58 درصد نیز در گذشته رژیم گرفته اند.
بااین حال به نظر می رسد ورزش کردن یکی از اولویت های پایین اکثر زنانامروزی باشد به نحوی که 21 درصد در طول هفته هیچگونه ورزشی نمی کنند و 4درصد آنها نیز هفت ساعت یا بیشتر در هفته ورزش می کنند.

یافته دیگر این تحقیق آن است که 20 درصد زنان سیگار می کشند اما حدود 32 درصد آنها نوشیدنی الکلی مصرف نمی کنند.

50 درصد زنان نیز از اندام خود «بسیار ناراضی» یا «نسبتا ناراضی» هستند.

دراین تحقیق همچنین از زنان درباره ارزش های خانوادگی آنها سئوال و خواستهشد 3 مورد از بزرگترین چالش هایی را که امروزه با آن مواجه هستند بیانکنند. در این میان ایجاد توازن بین کار و زندگی شخصی (82 درصد) به عنوانبزرگترین چالش ذکر شد و بزرگ کردن فرزندان شایسته (56 درصد) و یافتن اوقاتفراغت شخصی (52 درصد) در رده های بعدی قرار گرفتند.

تقریبا نیمی از زنان (49 درصد) معتقدند که فاصله سنی 25 تا 29 سال بهترین زمان برای ازدواج است و درصد مشابهی نیز اعتقاد داشت