ژنرال ديويد پترائوس: تهران در افغانستان با واشنگتن منافع مشتركي دارد
ايران نميخواهد شاهد حضور طالبان در افغانستان باشد


ديويدپترائوس گفت كه ايران ميتواند در يك استراتژي منطقهيي در مناقشه درافغانستان مشاركت داشت باشد؛ چرا كه تهران در آنجا با واشنگتن منافعمشتركي دارد.

ژنرال ديويد پترائوس، فرماندهي نيروهاي مركزي آمريكادر خاورميانه روز پنجشنبه در كنفرانسي كه در موسسهي صلح آمريكا برگزارشد، همچنين گفت كه راهحل مناقشهي جاري در افغانستان مستلزم يك رويكردمنطقهيي است كه پاكستان، هند، كشورهاي آسياي ميانه و حتي چين و روسيه واحتمالا در كنار آنها تا حدودي ايران حضور داشته باشند.

بر اساسگزارش خبرگزاري فرانسه، پترائوس كه مسوول عملياتهاي آمريكا در افغانستانو عراق است، گفت: ميان افغانستان، نيروهاي ائتلاف (در افغانستان) و ايراننفع مشتركي وجود دارد اما نيازي به گفتن نيست كه در عين حال اين منافع بايكديگر در تضاد نيز هست.

وي ادامه داد: خوشحال هستم كه اين عنصررويكرد منطقهيي را بر عهده ديپلماتها و سياستگذاران ميگذارم.باقيماندهي نيروهاي طالبان كه در پي حملهي آمريكا به افغانستان در سال2001 از قدرت كنار گذاشته شدند، در حال حاضر شورشهايي را عليه دولت حامدكرزاي، رييسجمهور افغانستان انجام ميدهند كه تحت حمايت آمريكا قرار دارد.

حدود 70 هزار سرباز بينالمللي در اين كشور مستقر هستند كه در كنار نيروهاي امنيتي افغانستان با نيروهاي طالبان مبارزه ميكنند.

پترائوسهمچنين با اشاره به ايران گفت: قطعا آنها نميخواهند شاهد اين باشند كهافغانستان گرفتار نيروهاي افراطگر فوقالعاده بنيادگرا مانند طالبان شود.آنان همچنين نميخواهند شاهد وخيمتر شدن اوضاع مربوط به مواد مخدر باشند.

بنابراين گزارش، افغانستان بيش از 90 درصد ترياك جهان را توليد ميكند كهبيشتر آن در استان هلمند كشت ميشود. اين منطقه محل بسياري ازدرگيريهاست. مواد مخدر از طريق كشورهاي منطقه به ساير كشورها منتقلميشود.

آمريكا كه حدود 30 سال قبل روابط ديپلماتيكاش را با ايرانقطع كرده است تهران را به توسعهي برنامهي هستهيي با اهداف نظامي متهمميكند و اين اتهامي است كه مقامات ايراني قاطعانه آن را تكذيب ميكنند.

باراك اوباما، رييسجمهور منتخب آمريكا در عين حال اعلام كرده است كه تمايل دارد ديپلماسي سخت اما مستقيم را با تهران آغاز كند.

پترائوس در عين حال خاطرنشان كرد كه افغانستان همچنين تمايل دارد شاهد توسعهي تجارت و بازرگاني با همسايگانش باشد.