علت ضعف و بی پولی سیستم بانكی كشور، خروج مبلغ 27هزار میلیارد تومان عمدتا تحت عنوان وام برای "طرح های زود بازده" تااواخر سال 86 می باشد. این میزان مبلغی است كه دریافت كنندگان آن ازبازپرداخت به سیستم بانكی امتناع می ورزند. مظاهری به هنگام استعفا درنامه خود به رهبر، 200 نفر از آنان را به عنوان وام گیرندگان كلان نامبرده است. جالب است كه در میان این اسامی، دوستان آقای محمود احمدی نژادمانند وزیر فعلی كشور و برخی از آیت الله ها نیز به چشم می خورند. سردارصادق محصولی یكی از وام گیرندگان لیست 200 نفری، متهم است كه 400میلیاردتومان از دولت وام گرفته و به سیستم بانكی بازنگردانده است. صادق محصولییار دیرین محمود احمدی نژاد همچنین متهم است كه در سال 78 باغی را به وسعتده هزارمتر در خیابان یاسر (نیاوران) خریداری كرده كه طبق قا نون می بایستهنگام تفكیك زمین به علت تغییر كاربری از مزروعی به مسكونی 70 درصد از آنیعنی در حدود ۷۰۰۰ متر به شهرداری تعلق می گرفت، در حالی كه نامبرده باكمیسیون ماده 5 شهرداری تبانی كرده و كل زمین را تغییر كاربری داده و درآن ساخت وساز نموده است. جالب اینجاست كه بدانیم از قضا این اتفاق در زمانتصدی محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار پایتخت افتاده است. كیهان بر عكسمشی فعلی اش برای اولین بار اتهام فساد مالی صادق را فاش ساخت ونمایندگانی چون عماد افروغ و علی عسگری نماینده مشهد كه نام"سردارمیلیاردی" را بر صادق محصولی نهاد، مشروعیت ثروت 160 میلیاردی وی راآن هم در عرض 10 سال مورد شبهه قرار دادند. از همه جالبتر پاسخ محصولی درمقابل این اعتراضها ست: محصولی ثروت خود را امانتی در دست خود و متعلق بهآقا امام زمان! بیان كرد. ماجرای این دزدی بزرگ كه در طول تاریخ بیش از100 ساله نظام بانكی كشور بی سابقه است همچنان در پشت پرده می ماند و علیرغم افشایش ادامه ماجرا نه بر رسیدگی متهمین و محاكمه مجرمین بلكه بر تصدیدزدان در مقامات مهم دولتی نظیر سمت مشاور عالی رئیس جمهور و سپس وزیركشور برای یكی از 200 نفر خاطی رقم می خورد.. بدون شك دیگر اعضاء لیست نیزشرحی شنیدنی دارند، البته اگر نمایندگان مردم در مجلس از سرگرمی موضوعاتینظیر صیغه فارغ شوند و به رسیدگی این مهم بپردازند.