به نام ايزد يكتاسخن بزرگ امير كبير بزرگ مردي از مردان ايران زميناگر شاع عباس بزرگ شاه و نادرشاه وزير جنگ و من نخست وزير بودم ايران جهان را فتح مي كرد .بدرود - سعيد مبشري - ياعلي