خیلی از افرادعادت دارند که ساعت 6 صبح از خواب بیدار شده و به انجام تمرینات خودبپردازند و عقیده دارند که این زمان بهترین زمان برای ورزش کردن آنهاستچون به آنها برای ادامه روز انرژی می دهد. اما خیلی های دیگر اصلاً فکرشرا هم نمی کنند که حتی یک روز قبل از ظهر تمریناتشان را انجام دهند وترجیح می دهند که بعد از شام یک دوری بزنند و کمی پیاده روی کنند. اما آیاساعت خاصی وجود دارد که تمرین کردن در آن ساعت بیشتر نتیجه دهد؟
واقعیتاین است که هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که ثابت کند ورزش کردن در يك ساعتخاص کالری بیشتری می سوزاند و فایده بیشتری دارد، اما ساعت تمرین کردنتاثیر بسیار زیادی بر احساس شما از تمرین دارد.
مهمتر از همه اینکه،متخصصین می گویند، بهتر است یک ساعت خاص را برای تمرین کردن خود اتتخابکرده و آن را ادامه دهید تا ورزش کردن برایتان به شکل عادت درآید.
ساعت بدن
ریتمشبانه روزی بدن شما تعیین می کند که چه نوع آدمی باشید، مثل خروس سحرخیزباشید یا مثل جغد شب ها بیدار بمانید و کار چندانی هم از دستتان برایتغییر آن برنمی آید.
ریتم شبانه روزی با چرخش 24 ساعته زمین کنترل میشود. این ریتم ها بر عملکردهای بدن مثل فشارخون، دمای بدن، سطح هورمون ها،و ضربان قلب تاثیرگذار است که همه اینها برای آمادگی شما برای انجامتمرینات مهم هستند.
استفاده از ساعت بدنتان برای تعیین ساعت تمریناتمی تواند ایده خوبی باشد. اما مسائل دیگری مثل خانواده و برنامه های کاریهم هستند که در این زمینه نقش دارند.
ورزش اول صبح
تحقیقات نشانمی دهد که برای ایجاد یک عادت ورزشی ثابت و پایدار، بهتر است افراد اولصبح ورزش کنند. دلیل آن این است که در این ساعت می توانند قبل از اینکهفشارهای زمانی و سایر برنامه ها در ورزش کردن آنها اختلال ایجاد کند،تمریناتشان را انجام می دهند. توصیه مهم برای ورزش در اول صبح این است کهچون دمای بدن در این ساعت از روز پایین است، باید زمان بیشتری را به گرمکردن بدن اختصاص دهید.
وقتی پای بی خوابی به میان می آید
متاسفانهوقتی شب گذشته بیخوابی کشیده باشید، بیدار شدن از خواب در اول صبح کارچندان ساده ای نخواهد بود. داشتن عادات خوب و منظم برای خواب، به شما برایمقابله با بیخوابی کمک می کند. بدن باید برای خوابیدن آماده شود. ضربانقلب و دمای بدن باید به حالت استراحت درآیند. این مسئله کمک می کند تا بدنبه خواب عادت کند. ورزش کردن یا غذا خوردن دیرهنگام میل بدن شما را بهخواب کاهش میدهد. چون هر دو این اعمال باعث بالا بردن ضربان قلب و دمایبدن می شوند که برای خوابیدن به هیچ عنوان مناسب نیست.
وقتی دیرتر بهتر است
برایخیلی از افراد که عادت به زود بیدار شدن ندارند، ورزش کردن اول صبح چندانهم مناسب نیست. بهترین زمان برای ورزش کردن این افراد عصرها بعد از اتمامکار است. در این زمان کمتر مجبور می شوند با بدنشان بجنگند.
برایخیلی از افراد هم ساعت ناهار بهترین زمان برای ورزش است، به ویژه اگرهمکارانتان هم با شما همراهی کنند. اما توجه داشته باشید که تمریناتتان راقبل از غذا خوردن انجام دهید نه بعد از آن. ورزش کردن بلافاصله بعد ازخوردن غذا صحیح نیست. چون خونی که باید به عضلات شما حین ورزش برسد، بهدستگاه گوارش می رود. برای ورزش کردن باید حداقل 90 دقیقه بعد از خوردنغذای سنگین صبر کرد.
بهترین ساعت ورزش را برای خودتان پیدا کنید
لازمنیست حتماً تخصص چندانی درمورد ریتم شبانه روزی بدنتان داشته باشید تابتوانید بهترین زمان را برای ورزش کردن خود انتخاب کنید. می توانید ساعاتمختلف روز را امتحان کنید. چند هفته اول صبح ورزش کنید، بعد ظهر را امتحانکنید و بعد عصر را. ببینید که در کدامیک از این ساعات لذت بیشتری از ورزشمی برید و کدام برایتان راحت تر است. نوع ورزش و کارهای روزانه تان را همدر نظر داشته باشید. ساعتی را انتخاب کنید که بتوانید آن را ادامه دهید تاورزش کردن برایتان به شکل عادت درآید.
خلق عادت ورزش کردن
یک روز به یک جایی می رسید که ورزش روزانه برایتان مثل نفس کشیدن عادی میشود. در آن زمان است که نیاز به تغییر و تنوع پیدا می کنید.
برایحفظ فعالیت فیزیکی، برخی از افراد هر از چند گاهی نوع تمرینات خود و ساعتانجام آن را تغییر می دهند. تغییر و تنوع باعث می شود لذت بیشتری از ورزشببرید و علاقه و انگیزه بیشتری برای ادامه آن پیدا کنید.
اما اگرهنوز به ورزش عادت نکرده اید و از آن غفلت میکنید، تنظیم یک ساعت خاص برایانجام تمرینات به شما کمک می کند که ورزش را نیز جزء عادات زندگی خوددرآورید.