موتور هر انسان قلب اوست و باید در تمرینات ورزشی و بخصوص ورزش های سنگین و قدرتی به خوبی از آن مراقبت کرد .
ممکناست گاهی فردی درشت اندام دارای قلبی کوچک باشد و نیز امکان دارد فردی ریزاندام دارای قلبی بزرگ باشد . برای تقویت قلب و حجیم کردن آن برای کاراییبهتر و افزایش توان پمپاژ خون از طریق تمرینات علمی می توان بخوبی نتیجهگرفت . برای تحریک بهود عملکرد قلب در حین تمرین باید به دو نکته توجه کرد
1. آستانه تحریک قلب
2. استرس قلب
هاین مسئله را با یک مثالساده توضیح میدهیم . هنگامی فرضا فردی پیاده روی را به عنوان ورزش خودانتخاب می کند پس از مدت یک ماه باید مسافت و یا شدت حرکت خود را افزایشدهد تا تمریناتش موثر واقع شود . بنابراین اگر پس از سه ماه پیاده روی فردبه دو عامل فوق توجه نکند هرچند پیاده روی روزانه وی باعث سلامتی واستحکام مفصل و افزایش توانایی بدن خواهد بود اما تقویت و کیفیت عملکردقلب به طور ثابت باقی می ماند بنابراین لازم است در چنین شرایطی پیاده رویبه دوی سبک و در آینده به دوی حرفه ای تبدیل شود و در چنین شرایطی نیز بهسرعت یا مسافت تمرین افزود
همین قضیه هم دقیقا برای بدنسازان وجود دارد. ورزشکاران بدنسازي که بطور معمول با وزنه به تمرین می پردازند می بایدبه طور متناوب بر شدت وزنه یا ست های تمرینی بیفزایند و از میزان استراحتبین ست ها کم کنند تا علاوه بر واکنش تفکیکی و حجمی بدن شاهد افزایش شدتقلب و آستانه تحریک عضلانی خواهند بود
یکی از بهترین تست ها برایسنجش دقت تمرینی و رعایت اصول طب ورزشی و همچنین آگاهی و استفاده علمی ازمیزان تپش قلب آن است که ورزشکار سن خود را از عدد 220 کسر نماید و آنگاهبا استفاده از عدد به دست آمده حداکثر مجاز ضربان قلب خود را بیابد .شایان ذکر است که برای زنان این عدد 230 می باشد .
بطور مثال سن فرد 22 سال می باشد . با استفاده از فرمول فوق می توان حدکثر ضربان قلب مجاز فرد 22 ساله را به دست آورد
220 - 22 = 198
عدد198 حداکثر مجاز ضربان قلب یک فرد 22 ساله در دقیقه است که در صورتی که ازاین رقم تجاوز کند امکان بروز عارضه های قلبی و عروقی وجود خواهد داشت
البتهباید توجه داشت که ضربان قلب در حالت عادی 72 ضربه در دقیقه می باشد کهمعمولا در زمان شروع تمرین افزایش پیدا کرده و تا مرزهای 180-190 میرسد ودر دقایق پایانی تمرین به 76 ضربه در دقیقه بازخواهد گشت
بنابراین گرم کردن بدن پیش از تمرین و سرد کردن ملایم بدن پس از تمرین از مهمترین نکات برای سلامت قلب ا