(ایرنا)
مرکز ملي فرش ايران در گزارشي از اجراييشدن طرح ايجاد سامانه سفارش پذيري فرش دستباف بر مبناي تجارت الکترونيکتوسط مرکز ملي فرش ايران خبر داد.
در اين گزارش آمده است، اين سامانهبه منظور بهبود تعاملات و ارتباطات بين فرآيند توليد و تجارت فرش دستبافدر چارچوب تبديل نظام فشاري به کششي راه اندازي مي شود.

بنابه اينگزارش، با بهره گيري از اين سامانه در آينده نزديک امکان عقد قرارداد درفضاي مجازي براي فرش ايران فراهم شده و روند تجارت الکترونيک فرش دستبافتسهيل مي‏شود.

گفتني است در راستاي بهبود روند تجارت الکترونيک فرشو سفارش پذيري افزون بر ايجاد سامانه يادشده، اقدام هاي ديگري نيز از سويمرکز ملي فرش ايران به انجام رسيده است که تشويق و حمايت از راه اندازيپايگاه هاي اينترنتي توسط بدنه توليد و عرضه فرش کشور، بسترسازي برايارتباط گيري موثر فعالان حوزه فرش با خريداران از طريق اعزام تورهاي تجاريو حضور نمايشگاهي و ايجاد بانک هاي اطلاعاتي و نمايشگاه مجازي روي سامانهاطلاع‏ رساني مرکز ملي فرش از جمله اين اقدام ها است.