خبرگزاری ایسکانیوز یک شرکت اینترنتی گزارش داد، سیستمعامل ویندوز طی ماهدسامبر سال 2008 برای دومین ماه متوالی تقریبا یک درصد سهم خود را از اینبازار واگذار کرد وضعیفتر شد.
به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاراندانشجویی ایران "ایسکانیوز" در این میان، سیستمعامل Mac OS X اپل توانستبه رکوردی تازه در این حوزه دست یابد. از زمان آغاز بررسیهای شرکتاینترنتی Net Applications در حوزه سیستمهای عامل، این نخستین بار است کهMac OS X اپل 10 درصد بازارهای جهانی را از آن خود میکند.
طی ماهدسامبر سال گذشته، 88/7درصد کاربران آنلاینی که شرکت Net Applicationsآنها را مورد بررسی قرار داده بود، از برنامههایی بر اساس سیستمعاملویندوز استفاده کرده بودند که این رقم نسبت به ماه نوامبر کاهش 0/94درصدیرا نشان میدهد.
این رقم طی بررسیهای چهار سال گذشته Net Applicationsبزرگترین افت ویندوز در بازارهای جهانی بوده است و دومین رکورد ماهانهمایکروسافت برای واگذار کردن بازار خود به صورت متوالی محسوب میشود.
درطور ماه نوامبر، سهم سیستمعامل ویندوز از بازارهای جهانی 0/84 درصد کاهشیافت و باعث شد برای نخستین بار از آغاز بررسیهای Net Applications، سهمویندوز از دنیای سیستمهای عامل به کمتر از 90 درصد برسد.
مجموع کاهشسهم ویندوز از بازارهای جهان در دو ماه متوالی نوامبر و دسامبر 1/8 درصدبوده و بر این اساس، بزرگترین افت ویندوز در دو ماه متوالی محسوب میشود.این رقم نسبت به افت پیشین ویندوز افزایش دو برابری را نشان میدهد.سیستمعامل ویندوز در دسامبر 2007 و ژانویه 2008 تنها 0/92درصد افت کردهبود.
شرکت مایکروسافت تا پایان سال گذشته میلادی در مجموع 3/1 سهم خود را از بازار جهانی به رقبا واگذار کرد.
باکاهش محبوبیت ویندوز، میزان سهم Mac OS X اپل از بازار جهانی سیستمهایعامل همچنان رو به افزایش است. سیستمعامل Mac OS X برای دومین ماه متوالیتوانست رکورد جدیدی را در افزایش سهم خود از این بازار به ثبت برساند و بارشد 0/76درصدی، سهم خود را از این بازار تا پایان ماه دسامبر به 9/6 درصدبرساند. دسامبر 2008 نخستین ماهی بود که در آن شرکت Net Applicationsاعلام کرد که سهم سیستمعامل اپل از بازار جهانی به بیش از 9 درصد رسیدهاست