(خبرگزاری مهر)
بانک قرض الحسنه مهر ایران 40 درصد از سهم منابع پس انداز قرض الحسنه بانکهای خصوصی را به خود اختصاص داد.

مانده منابع این بانک در دهم دی ماه امسال به رقم 1000 میلیارد ریال رسید.

باتوجه به رشد سپرده های مذکور، بانک قرض الحسنه مهر ایران 40 درصد از منابعپس انداز قرض الحسنه بانکهای خصوصی را به خود اختصاص داده و این در حالیاست که این بانک اخیرا وارد دومین سال تاسیس شده است.

ماندهتسهیلات اعطایی بانک قرض الحسنه مهر ایران در تاریخ مورد گزارش به مرز 500میلیارد ریال رسید که از نظر تعداد 29 درصد و از نظر مبلغ 28 درصد نسبت بهپایان آبان ماه سالجاری رشد داشته است، این تسهیلات در سرفصل انواع وامهایقرض الحسنه از جمله وام ازدواج اعطا شده است.

بانک قرض الحسنه مهرایران یکی از بانکهای تخصصی کشور است که با هدف جذب و اعطای تسهیلات قرضالحسنه به صورت خصوصی در 22 آذرماه سال 1386 تاسیس و با 223 شعبه در سراسرکشور آماده جذب سپرده، در راستای خدمت رسانی به اقشار کم درآمد و اشاعهبانکداری قرض الحسنه است.